تعبیر خواب گوشت براساس نظر معبران و لیست موضوعی متنوع در یونیکا را دنبال کنید و اگر موفق به تعبیر رویای خود نشدی در صفحه تعبیر خواب تلفنی با ما در تماس باشید تا با کمترین هزینه خواب شما را تعبیر کنیم.

تعبیر خواب گوشت ابن سیرین

محمد بن سيرين می‌گوید: در خواب دیدن گوشت پخته بهتر از گوشت خام یا کباب است. اگر در خواب ببیند که گوشت گوسفند پخته می‌خورد، این نشانه‌ای است که به مال و ثروتی به زحمت دست پیدا می‌کند. اگر ببیند که از گوشت گاو یا اسب کبابی می‌خورد، این نشانه‌ای است که از پادشاهی منفعت می‌برد. هر چند در خواب گوشت‌ها را پخته می‌بیند، اما این نشانه است که مال و دارایی آسان‌تر به دست می‌آید و چیزهایی که خام می‌خورند، نشانه مالی است که با مشق و زحمت کسب می‌شود. اما خرید و فروش گوشت در خواب نشانه بدی است.

تعبیر خواب گوشت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب گوشت خام
تعبیر خواب گوشت خام

گوشت اسب می‌خورد، این نشانه‌ای است که از پادشاهی منفعت می‌برد. اما اگر ببیند که گوشت اشتر می‌خورد، این نشانه‌ای است که مال یتیمی را بدون رحمی خورده و در رنجوری فرو رفته است. اگر ببیند که گوشت پرستو می‌خورد، این نشانه است که مال اندکی دارد. اگر ببیند که گوشت بز می‌خورد، این نشانه بیماری و مصیبت است. اگر ببیند که گوشت بط می‌خورد، این نشانه مال و ثروت است.

اگر ببیند که گوشت پلنگ می‌خورد، این نشانه اشتیاق به شهامت و شهرت در جنگ است. اگر دیگران در خواب گوشت گنجشک می‌خورند، این نشانه مال به دست فرزندان است. اگر ببیند که گوشت تذرو می‌خورد، این نشانه رنجوری و زحمت است. اگر ببیند که گوشت بوزینه می‌خورد، همین خودش است. اگر در خواب گوشت فيل می‌خورد، این نشانه از طریق پادشاهی به مال و ثروت دست می‌یابد.

اگر ببیند که گوشت چکاوک می‌خورد، این نشانه است که به راحتی مالی کسب می‌کند. اگر ببیند که گوشت خرگوش می‌خورد، این نشانه است که از زنان بهره‌ای کسب می‌کند. اگر دیگران در خواب گوشت خرچنگ می‌خورند، این نشانه مال حاصل از زنان و کنیزکان است. اگر ببیند که گوشت دراج می‌خورد، این نشانه مال زنی است که از وی برای او مشق می‌آید. اگر ببیند که گوشت راسو می‌خورد، این نشانه مالی است که از سرقت به دست آمده. اگر گوشت روباه می‌خورد، این نشانه بیماری و ترس است.

اگر ببیند که گوشت زاغ می‌خورد، این نشانه مالی است که از یک مرد فاسق خورده شده است. اگر گوشت سنگخاره می‌خورد، این نشانه مال ابلهانه کسب شده. اگر ببیند که گوشت سوسمار می‌خورد، این نشانه زحمت و مشقی است. اگر در خواب گوشت سار می‌خورد، این نشانه راحتی از مسافران است. اگر ببیند که گوشت سگ می‌خورد، این نشانه پیروزی بر دشمنان و منافع به دست آوردن از افراد خصم است.

اگر دیگران در خواب گوشت سیمرغ می‌خورند، این نشانه مال و ثروت به وی می‌آید. اگر ببیند که گوشت شاهنشاه می‌خورد، این نشانه از ستمکاری رها شده و منافع به دست می‌آورد. اگر ببیند که گوشت شاهین می‌خورد، همین نیز نشانه از ستمکاری رها شده و به منافعی دست می‌یابد.

اگر ببیند گوشت بره می‌خورد، این نشانه اشتباه و گمراهی در راه دین و عقیده است. اگر دیگران در خواب گوشت شیر می‌خورند، این نشانه منفعت و برکت از سلطنت به دست می‌آورد. اگر ببیند که گوشت طاووس می‌خورد، این نشانه است که به ثروت کامل دست می‌یابد. اگر ببیند که گوشت طوطی می‌خورد، این نشانه آموزش و تحصیل است، اما به نفعی نمی‌رسد. اگر ببیند که گوشت قمری می‌خورد، این نشانه مال و ثروتی است که از زنی خوب و پرورده

 

تعبیر خواب گوشت قرمز امام صادق

تعبیر خواب گوشت امام صادق
تعبیر خواب گوشت مرغ

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است.
اول: مال.
دوم: ميراث.
سوم: توانگري.
چهارم: مصيبت ديدن.
گوشت هر جانوري كه حلال بود، دليل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

 

تعبیر خواب گوشت  حضرت یوسف

دیدن گوشت فربه بهتر از دیدن گوشت لاغر است. اما اگر ببیند که گوشتی را خریده و به خانه برده، این نشانه‌ای است که بحرانی را تجربه خواهد کرد.

تعبیر خواب گوشت دانیال نبی

حضرت دانیال می‌گوید: اگر در خواب ببیند که گوشتی از تن خود می‌خورد، این نشانه‌ای است که به مال و ثروت دست پیدا می‌کند.

 

تعبیر خواب گوشت براساس موضوعی

تعبیر خواب گوشت قرمز

دیدن گوشت قرمز در خواب نشانه بدست آوردن نعمت است، اگر ببینید که گوشت خام دارید نشانه دست یافتن به نعمت با رنج و مشقت است.
اما اگر گوشت پخته ببیند نشانه بدست آوردن منفعت با زحمت کم است.
در کل دیدن گوشت در خواب نشانه دست یافتن به منفعت در زندگی است.

تعبیر خواب گوشت گوسفندی خام

دیدن گوشت گوسفندی در خواب دلیل به دست آوردن مال و نعمت در دنیاست.
اگر ببینید گوشت گوسفندی خام را می‌خورید صاحب ثروت و مال میشوید ولیکن برای دست پیدا کردن به آن به زحمت و رنج خواهید افتاد.

تعبیر خواب گوشت نذری

اگر در خواب ببیند که گوشت نذری به شما داده شد نشانه بدست آوردن ثروت است.
اگر ببینید که گوشت نذری پخش میکنید: نشانه برکت در سرمایه شما است.
تعبیر خواب گوشت نذری برای زن متاهل میتواند نشانه تولد فرزندی نکو باشد

تعبیر خواب گوشت سگ

تعبیر خواب گوشت سگ نشانه پیروز شدن در برابر دشمن است.
اگر ببینید که گوشت سگ را به دندان میکشید نشانه آن است که بر دشمنی پیروز خواهید شد.
اگر ببینید کسی به شما گوشت سگ میدهد:او کسی است شما را در رسیدن به پیروزی یاری خواهد کرد.

مقالات تعبیر خواب گوشت سگ تعابیر مختلفی دارد برای تفسیر دقیق تر در صفحه   تعبیر خواب تلفنی  ما پیام ارسال کنید تا به شکل دقیق‌تری رویای شما را تعبیر کنیم.

تعبیر خواب گوشت خریدن

اگر در خواب ببیند گوشت می‌خرید نشانه یک شانس بزرگ در زندگی شماست
اگر زن بیوه‌ای در خواب ببیند که در حال خریدن گوشت است به زودی با مردی وارد رابطه خواهد شد.

اگر زنی در خواب ببیند که گوشت میفروشد: در زندگی زناشویی خود دچار مشکل میشود.

تعبیر خواب گوشت گاو

دیدن گوشت گاو در خواب نشانه منفعت در دنیا و سود بردن است اگر در خواب ببینید که گوشت گاو بدست آورید از بزرگ یا شاهی منفعت به شما هم خواهد رسید.
اگر گوشت گاو را پخته ببینید نشانه آنست که مالی از بزرگی به شما خواهد رسید در حالی که به زحمت نخواهید افتاد

تعبیر خواب گوشت خوردن

 

تعبیر خواب گوشت خوردن
تعبیر خواب گوشت خوردن

تعبیر خواب گوشت خوردن: نشانه بهره بردن از منفعت دنیاست اگر در خواب ببیند گوشت فراوانی می‌خورید نشانه داشتن زندگی بی زحمت پیش روی شماست.
اگر ببیند که در کنار افرادی گوشت می‌خورید در مال هم شریک خواهید شد.
گوشت پخته از گوشت خام بهتر است

تعبیر خواب گوشت اسب

خوردن گوشت اسب در خواب نشانه رسیدن به مقام بزرگی است.
اگر ببیند که از گوشت اسب می‌خورید در شغل و زندگیتان پیشرفت خواهید کرد.
اگر ببینید که گوشت اسب را پخته می‌خورید نشانه رسیدن به مقام بزرگی بدون زحمت است.

اگر زن مطلقه ببیند که گوشت اسب میخورد با مردی بزرگ ازدواج خواهد کرد‌.

تعبیر خواب گوشت قربانی

گوشت قربانی در خواب نشانه رحمت خداوند است.
اگر ببیند که گوشت قربانی به شما داده شد عبادات شما پذیرفته خواهد شد.
اگر گناهکاری این خواب را ببیند نشانه بخشیده شدن و قبولی توبه اوست.

اگر دختر مجردی ببیند که گوشت قربانی پخش می‌کند: به پدرش کال فراوانی خواهد رسید.

تعبیر خواب گوشت مرغ

تعبیر خواب گوشت مرغ و پرندگان نشانه زن است.
اگر ببینید که گوشت مرغ می‌خورید با زنی آشنا خواهید شد و به شما نعمت فراوان خواهد رسید.

اگر زنی ببیند که گوشت مرغ میخورد از شوهرش بهرمند خواهد شد و در خانواده مورد احترام واقع می‌شود.

تعبیر خواب گوشت پخته

گوشت پخته در خواب نشانه دست یافتن به مال و سود در زندگی است بدون زحمت و رنج.

اگر دختر مجردی ببیند که گوشت پخته میخورد. شوهری ثروتمند نصیبش میشود.

برای تعبیر خواب های خود میتوانید در صفحات مجازی با ما در ارتباط باشید تا تفسیر دقیق را برایتان ارسال کنیم.

 

  ارسال تعبیر خواب در صفحه تلگرام

 

ارسال تعبیر خواب در صفحه ایتا

 

مقالات مرتبط

 

تعبیر خواب مرگ، با دیدن این خوابها برای مرگ آماده باشید!!

تعبیر خواب گرگ، رابطه جنسی با گرگ

تعبیر خواب رابطه با جن

تعبیر خواب ماشین

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید