تعبیر خواب افتادن دندان، ممکن است نشانه‌ای از ترس، نگرانی یا فشار روحی باشد. این رؤیا معمولاً نشان‌دهنده این است که فردی از نگرانی‌هایش رها نمی‌شود و با مشکلاتی در زندگی دست و پنجه نرم می‌کند. یونیکا تنها مرجع رسمی تعبیر خواب را دنبال کنید.

تعبیر خواب افتادن دندان

ترس و فشار روحی: در بسیاری از موارد،  تعبیر خواب افتادن دندان نشانه‌ای از ترس و فشار روحی است که به شخص وارد شده است. ممکن است شخص برای دستیابی به هدفی خاص، با مشکلاتی دست و پنجه نرم کرده باشد و این مشکلات باعث شده‌اند که از خود دلسرد شود.

قرار گرفتن در معرض خطر: تعبیر خواب افتادن دندان  ممکن است نشانه‌ای از قرار گرفتن در معرض خطر باشد. شخصی که این رؤیا را می‌بیند، ممکن است در واقعیت نیز در معرض خطر باشد و ترس و نگرانی‌هایی را که در زندگی او وجود دارد، در رویا به تجلی آورده است.

مشکلات روابطی: تعبیر خواب افتادن دندان  ممکن است به مشکلات روابطی شخص مربوط شود. شخصی که این رؤیا را می‌بیند، ممکن است در رابطه‌ای با دیگران دچار مشکل شده باشد و در نتیجه، نگرانی‌هایی را تجربه کند.

تعبیر خواب افتادن دندان حضرت یوسف

در روایات اسلامی آمده است که در یکی از آن‌ها او می‌گوید: تعبیر خواب افتادن دندان یکی از خویشان، نشانه جدایی او از شخص مربوطه است. همچنین دیدن شکستن دندان بزرگ، مصیبت و جدلی را به همراه دارد.

اگر در خواب ببینید  که دندان لق شده‌، نشانه آین است که در زندگی  خود شکست تلخی را تجربه خواهید کرد ودچار نومیدی می‌شوید.

اگر در خواب ببینید دندان‌پزشک شما را دردناک می‌کشاند، نشانه آن است که به بیماری سخت و دردناکی مبتلا خواهید شد.اگر در خواب ببینید دندان‌پزشک شما دندان‌هایتان را پر می‌کند، نشانه آن است که پس از نگرانی بسیار، اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید کرد.مسواک زدن در خواب نشانه حفظ ثروت خود و تلاش برای آن است.

اگر در خواب ببینید دندان‌های خود را پر می‌کنید، نشانه آن است که با درگیری‌های شدیدی مواجه خواهید شد و به سختی سعی خواهید کرد کنار آن‌ها بگذرید.اگر در خواب ببینید دندان‌های مصنوعی خود را گم کرده‌اید، نشانه آن است که مسئولیت‌های سنگینی به دوش خواهید گرفت که موجب لگدمال شدن غرور شما می‌شود.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان به دلیل ضربه‌ای می‌شکنند، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد.

اگر در خواب ببینید دندان‌پزشک شما دندان‌هایتان را معاینه می‌کند، نشانه آن است که دشمنان مخفیانه به شما نزدیک می‌شوند.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان خراب و کرم‌خورده‌اند، نشانه آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان را به بیرون تف می‌کنید، نشانه آن است که یکی از اعضات شما به دلایلی نامناسب به شما خیانت خواهد کرد.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان سفید و درخشان هستند، نشانه آن است که در زندگی شما قرار است روزهای شادی و خوشبختی برسد.

اگر در خواب ببینید دندان‌پزشک شما دندان‌های جدیدی برای شما تعویض می‌کند، نشانه آن است که در زندگی شما یک فرصت جدید پیش رو دارید.

تعبیر خواب افتادن دندان منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی در گفتار خود مبنی بر اینکه دندان‌ها عضو حساس بدن ما هستند و ارزش آنها در دهان، نشاندهنده ارزش و استحکام فردی است. او تأکید می کند که نسبت دادن نری و مادینگی به دندان‌ها غلط است و بیان می دارد که دندان‌های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان‌های جلو فرزندان.

در صورتی که در خواب دندانتان را در کف دست یا روی زمین ببینید، می تواند نشانه بیمار شدن یا آسیب دیدن یکی از خانواده باشد. اگر دندان به زمین فرو رفته باشد و آلودگی نداشته باشد، یکی از خانواده بیمار می شود، ولی اگر دندان آلوده باشد، شخصیت مربوطه می میرد.

در صورتی که دندان‌های شما کثیف و زشت باشند، ممکن است برای خانواده شما ناراحتی ایجاد شود. اگر ببینید دندان‌های شما بسیار پاک و براق هستند، زندگی خانوادگی شما رونق و جلا می یابد و حوادث خوبی برای شما و خانواده شما رخ می دهد.

در صورتی که دندان‌های شما کثیف و زشت باشند، ممکن است برای خانواده شما ناراحتی ایجاد شود. اگر تمام دندان‌های شما کثیف یا حداقل عادی باشند یا یکی از دندان‌های شما بسیار سفید و براق باشد، شخصیت شما ویژه و ممتاز خواهد بود.

در صورتی که دندان کرسی شما درد می کند و متورم است، ممکن است با همسرتان اختلاف داشته باشید و اگر آن را کشیده و به دست خود یا پزشک بیرون آورید، از همسرتان جدا خواهید شد. همین نکته برای خانم‌ها هم صادق است؛ یعنی اگر دندان کرسی شما را کشیدید، از شوهرتان جدا خواهید شد.

دندان سیاه نشانه غم و اندوهی فراوان است.
اگه دندان درد کند و آنرا بکنید نشانه غلبه بر مشکلات است.

تعبیر خواب افتادن دندان امام صادق

بنابر فرموده حضرت امام جعفر صادق :
ديدن دندان ها در خوابشش تعبیر دارد
اهل بيت خانواده و بستگان.
مال.
منفعت.
غم و اندوه.
مصرف (گزند و زيان).
مفارقت وجدائي از خويشان.

تعبیر خواب افتادن دندان فک بالا

تعبیر خواب دندان
تعبیر خواب دندان

گفته حضرت دانیال، در خواب دیدن دندان، نشانه صاحب خواب است. اگر دندان‌های بالایی در خواب دیده شود، به معنای مردان و دندان‌های پایینی به معنای زنان هستند که نشان دهنده ثروت و دارایی است.

دندان‌های پیشین به معنای فرزندان، خواهران، برادران، مادر و پدر هستند و دندان‌هایی که در کنار آن‌ها قرار دارند، به معنای عمو، عمه و فرزندان آن‌ها هستند.

دندان‌هایی که در کنار دندان‌های دیگر قرار دارند و به آن‌ها ثنایا می‌خوانند، نشان دهنده مهتر و بزرگ خاندان است. دندان‌های دیگر به معنای خاله و فرزندان خاله هستند و دندان‌های پسین به نشانه افرادی هستند که از خانواده دور شده‌اند.

بعضی از معبران هم گفته‌اند که دندان‌های پیشین و آن‌چه از جانب دست است، نشانه پدر و مادر هستند. اگر در خواب بینید که دندان پیشین شما جابجا می‌شود، نشانه این است که یکی از افرادی که توضیح داده شد بیمار خواهد شد.

تعبیر خواب افتادن دندان فک پایین

اگر دندان‌های پیشین شما بسیار سفید و پاک باشند، نشانه خیر و رفعت برای یکی از افراد خانواده است. اگر در جنب دندان پیشین شما دندان زیرین وجود داشته باشد، نشانه این است که یک دختر به دنیا خواهید آورد.

اگر دندان‌های شما در کنار دندان‌های دیگر قرار داشته باشند، باید به تعلق آن دندان با کسی توجه کنید. اگر دندان‌های شما از ابزارهایی مثل آبگینه، سیم و سفال باشند، نشانه نزدیک شدن به پایان عمر است.

اگر دندان‌های شما از دل شما رسته باشد، نشانه زود هلاک شدن است. بعضی از معبران گفته‌اند که افتادن دندان نشانه گذراندن وام است. برخی دیگر هم معتقدند که این نشانه زود هلاک شدن است و برخی دیگر نیز این را نشانه جنگ و خصومت می‌دانند.

تعبیر خواب افتادن دندان نیش

محمد بن سیرین می‌فرمایند:اگر در خواب بینید که دندان پیشین شما روی کف دست، کنار یا زمین افتاد و به خاک آلوده نشده باشد، نشانه این است که فرزند یا خواهر یا برادری به دنیا خواهید آمد.

اما اگر دندان پیشین شما روی زمین افتاده و در میان خاک گم شد، نشانه این است که یکی از اعضای خانواده‌تان از بین خواهد رفت و هیچکس نشانه‌ای از او نخواهد دید.

تعبیر خواب شکستن دندان

اگر بینی دندانی از خودتان شکسته یا گم شده، نشانه این است که یکی از اعضای خانواده‌تان بلا و آفتی خواهد دید.

اگر دندان پیشین شما کوفته شده، نشانه‌ای از خصومت با یکی از افراد خانواده دارید. اگر یکی از دندان‌های پیشین شما شکسته شده باشد، نشانه این است که یکی از اعضای خانواده از شما بدگویی می‌کند و شما با او دوستی نخواهید داشت.

تعبیر خواب دندان لق

تعبیر خواب لق شدن دندان

علامه مجلسي ( ره) گويد:تعبیر خواب افتادن دندان های بالا تعبير شده به مرگ خويشان پدري و دندان پايين به خويشان مادري

گر در خواب ببینید دندان‌پزشک شما دندان‌هایتان را سفیدتر می‌کند، نشانه آن است که با تلاش و تحقیق دنبال روش‌های بهتری برای رسیدن به هدف‌های خود هستید.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان را به دنبال چیزی می‌گردانید، نشانه آن است که برای رسیدن به هدف‌های خود به دنبال راه‌های جدیدی هستید.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان را با آب می‌شویید، نشانه آن است که به تمیزکاری و بهداشت شخصی خود توجه دارید.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان را به یک دندان‌پزشک جدید می‌برید، نشانه آن است که در زندگی خود تغییراتی قابل توجهی خواهید داشت.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان ترک خورده‌اند، نشانه آن است که در زندگی شما قرار است برای پیشرفت خود تلاش بیشتری کنید.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان را به دنبال چیزی می‌گردانید و توانایی پیدا کردن آن را ندارید، نشانه آن است که به دنبال راه‌حل‌هایی برای مسائل دشوار هستید.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان را با مسواک تمیز می‌کنید، نشانه آن است که به خودتان احترام می‌گذارید و به سلامتی خود توجه دارید.

اگر در خواب ببینید دندان‌هایتان را به بیرون می‌کشانید، نشانه آن است که شخصیت شما در معرض شکست و عذاب وجدان قرار دارد.

تعبیر خواب دندان درد

به گفته جابر مغربی: اگر در خواب ببینید که دندان‌هایتان درد می‌کند و آن را در دست می‌گیرید، نشانه این است که منفعتی به دست خواهید آورد، اما این منفعت نباید کمتر از30درهم و بیشتر 2000درهم  باشد. اگر همزمان با دو دست دندان‌هایتان را در دست بگیرید، نشانه مال و ثروت فراوان است. اما اگر از دهان شما خون بجوشد، نشانه این است که باید به کسی که دندان شما را برمیدارد، منفعتی پرداخت کنید.

اگر بینی دندان‌هایتان به صورت ناگهانی کاهش یابد، نشانه این است که از خانواده و دوستان خود به دور خواهید شد، اما پس از مدتی به سلامت به دوباره به خانه باز خواهید گشت. اما اگر دندان‌های شما همه در یک جایگاه قرار گرفته و دیگر قابل تشخیص نیستند، نشانه شکایت و سرزنش خانواده درباره شماست.

 تعبیر خواب دندان پزشک

او این کلمه را با زجر کشیدن و ناراحتی مرتبط می‌داند. همچنین، آنلی بیتون در خصوص خوابیدن و دیدن دندان پزشک نیز دو تعبیر ارائه داده است. در تعبیر اول، دیدن دندان پزشک روی شخص نشانه شک در صداقت و درستی آن شخص است که با شما معامله می‌کند. در تعبیر دوم، دیدن دندان پزشک روی دندان دختری نشانه خجالت و ننگ در محیط اطرافتان است.

همچنین، درباره تعبیر کلمه “دندان نیش”، مؤلفی به نام نامعلوم تعبیری ارائه داده است که بیان می‌کند در صورت شکستگی دندان نیش پائین فرزند مونث، فرزند دخترش بیمار می‌شود.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب افتادن دندان در خواب تعابیر مختلفی دارد غم و اندوه، ثروت و بیماری از رایج ترین تفسیرهای افتادن دندان در خواب هستند برای تعبیر تخصص در تعبیر خواب تلفنی با ما در تماس باشید.دندان فک بالا به زن و دندان فک پایین به مرد دلالت دارد.اگر در خواب ببینید کخ دندان فک بالا افتاد نشانه‌ای از بیماری مردان شماست.

پیشنهاد مطالعه

استخاره آنلاین

تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب زلزله

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید