تعبیر خواب گاو بر اساس نظر معبران بزرگ جهان نشانه نعمت و سود در تجارت است گاو لاغر یا بیما در خواب نشانه زیان در تجارت است دوشیدن شیر گاو ماده نشانه جمع‌آوری ثروت است. یونیکا را با این مقاله همراهی کنید.

تعبیر خواب گاو

حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملك او بود.

اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي درِ خير بر وي بگشايد. اگر ديد گاو او را سه سر است، دليل كه غلامش به هر سري يك سال عمل كند.

تعبیر خواب گاو نر

ابراهيم كرماني  گويد: اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت، دليل بر خريد و فروش در بيداري است.  اگر ديد گاو نر در خانه يا در كوچه او آمد، دليل خير و بركت است.

اگر ديد گاو نر او را به سر زد و بينداخت. اگر بيننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دليل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دليل كه از پادشاهي بيفتد.

تعبیرخواب گاو لاغر بن سیرین

اگر ببیند گاو ماده لاغری، به خلاف آن است که مال و ثروت افزایش یابد.

و اگر گوشت گاو ماده را ببیند، این نشانه‌ای است برای دستیابی به ثروت.

همچنین پوست گاو، نشانه‌ای است برای دریافت میراث.

 

تعبیر خواب گاو امام صادق:

دیدن گاو ماده در خواب به شش صورت است:
فرمانروائی.
مال.
بزرگی.
ریاست.
سال خوب.
منفعت فراوان.

تعبیر خواب گاو بزرگ

تهراني گويد: در همين کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حيوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خير و خوبي هستند و گاو بيشتر چون منبع روزي و منشا معيشت است خيرات و نعماتي که طي روزهاي آينده به ما مي رسند در خواب به صورت گاو ظاهر مي گردند و در اين مورد کليه معبران اتفاق نظر دارند.

تعبیر خواب گاو وحشی

ديدن گاو به طور کلي خوب است ولي اگر در خواب گاو وحشي و شاخ دار ببينيد که حالت تهاجم دارد و شما از ديدنش متوحش بشويد تعبير ديگر حيوانات وحشي را دارد زيرا گاو در صورتي نعمت و روزي و خيرو خوبي است که اهلي و رام باشد.

تعبیر خواب گاو وحشي و مهاجم که بيننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمني است که اصالت ذاتي دارد و مي توانسته خوب و مهربان باشد ولي در شرايطي قرار گرفته که خطر مي آفريند و زيان مي رساند.

تعبیر خواب گاو ماده

تعبیر خواب گاو ماده
تعبیر خواب گاو ماده

اگر ببیند گاو ماده را شیر داده و خود آن را خورده است، این نشانه‌ای است که ثروت او افزایش خواهد یافت. و اگر این خواب را بنده‌ای ببیند، آزاد خواهد شد. و اگر ذلیلی را ببیند، قدرتمند خواهد شد.

تعبیر خواب گاو باردار است، این نشانه‌ای است برای امیدواری و رونق زندگی.

تعبیر خواب گاو چاق خریدن، این نشانه‌ای است که زنی ثروتمند خواهد یافت.

تعبیر خواب گاو ماده را خریده و با آن صحبت کرده است، این نشانه‌ای است که لذت زندگی برای او فراهم خواهد شد.

و اگر دید با ماده گاو جنگ کرده و آن را انتخاب کرده است، این نشانه‌ای است که به همسرش خیانت خواهد کرد..

و اگر ببیند گاو ماده به خانه او آمده است، این نشانه‌ای است برای مال و نعمت.

دیدن گاوهای آمادهٔ شیردهی نشانهٔ رسیدن به تمام امیدهاست.

تعبیر خواب گاو چاق

تعبیر خواب گاو چاق و فربه نعمت فراوان است

تعبیر خواب گاو لاغر تنگي روزي است.

اگر در خواب ببينيد کسي گاوي از شما گرفت و چيزي به شما داد زيان مي کنيد آن چيز هر چه مي خواهد باشد.

تعبیر خواب اگر گاوی را بفروشيد و در عوض آن پول یا موبایل یا شبیه آن بگيريد و نعمت و روزي را از دست مي دهيد هم مبتلا و گرفتار مي شويد زيرا پول کلا در خواب خوب نيست و ابتلا و گرفتاري هاي زندگي تعبير شده است.

تعبیر گاوي را در خواب بخريد خوب است يعني پول بدهيد و گاو فربهي که پستان هاي بزرگي دارد بگيريد نيکو است زيرا علاوه بر اين که از غم و رنج رهائي مي يابيد به نعمت و خير و برکت هم مي رسيد. گوشت گاو مال و بهره است . کرماني مي گويد پوست گاو ميراث است.

تعبیر خواب گاو سیاه

تعبیر خواب گاو سیاه
تعبیر خواب گاو سیاه

تعبیر خواب کشتن گاو: کسب درآمد.

تعبیر خواب گاو: نیکبختی در تجارت.

تعبیر خواب گاو چرانی: مشکلات.

تعبیر خواب گاو چاق: نزدیک بودن به خوشبختی.

تعبیر خواب گاو لاغر: قیمت بالا.

تعبیر خواب گوشت گاو: روابط ماندگار و خوب با اطرافیان.

تعبیر خواب سوار شدن گاو

اگر در خواب ببينيد که گاوي داريد که متعلق به شما است به نعمت مي رسيد و اگر ببينيد گاو ماده اي را به شما داد از جانب او نعمت مي يابيد و اگر گاو نري به شما داد دهنده گاو شما را به کاري سود بخش تشويق و هدايت مي کند.

اگر در خواب ببينيد بر گاو نري سوار هستيد و آن حيوان مطيع و فرمان بر است در انجام کاري دشوار توفيق حاصل مي کنيد و تسلط مي يابيد.

اگر ببينيد سوار گاو نر مي شويد ارتقا مقام مي يابيد و اگر از گاو پائين بيائيد موقعيت و نعمت را از دست مي دهيد بخصوص اگر ببينيد گاو پس از پياده شدن شما به راه خويش مي رود يا کسي آن را از شما مي گيرد و مي برد دراين صورت از کار معزول مي گرديد.

اگر در خواب ببينيد طويله اي گاو داريد به نعمت فراوان مي رسيد ولي اگر ببينيد طويله اي گاو هست اما از آن ميان فقط يک گاو به شما تعلق دارد در کاري سود بخش سهيم و از آن بهره مند مي شويد.

تعبیر خواب کشتن گاو

جابرمغربي گويد: اگر بيند گاوي نر از گاوان را بكشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دليل كه بزرگي رادر آنجا بكشند و مال او را ببرند. اگر بيند گاوان زمين مي شكافتند، دليل كه مال بسيار يابد. اگر ديد با گاوان نر جنگ كرد، دليل كه او را با بزرگي خصومت افتد.

 تعبیر خواب سوره یوسف 

هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند: تعبیر خوابی است که یوسف نبی (ع) دربارهٔ آن می‌دهد و پادشاه مصر از او می‌پرسد. این خواب نشانهٔ هفت سال خوبی است که پیش رو است و هفت سال سختی که پس از آن آینده است.

در ادامه، یوسف نبی (ع) به پادشاه تعبیر خواب را می‌گوید که هفت سال پرباری بعد از آن هفت سال سختی خواهد آمد و تمام محصولات زراعی در آن سال‌ها به خورد خواهد رفت.

پس از آن سال‌ها، سالی فرا می‌رسد که در آن باران می‌بارد و میوه‌ها رشد می‌کنند.

چکیده تعبیر

دیدن گاو در خواب میتواند نشانه از موفقیت افزابش رزق و رسیدن به ثروت باشد اما در نظر داشته باشید اگر گاو لاغر ئ یا بیماری را ببنید نشانه ضایع شدن اموالتان است برای تعبیر رویاهای خود میتوانید همین الان در کانال تعبیر خواب تلگرام برای ما پیام ارسال کنید.

پیشنهاد مطالعه

تعبیرخواب آینه

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید