تعبیر خواب ماه نشانه پادشاهی است و اگر ماه کامل را در شب ببینید نشانه دعوت شدن به مجلس بزرگی است که باعث افزایش اعتبار شما خواهد شد. یونیکا با توجه به تعابیر مختلف ماه بهترین و دقیق‌ترین نعبیر ها را برای شما آماده کرده است.

 تعبیر خواب ماه محمد بن سیرین

در خواب دیدن ماه، نشانه پادشاهی است. اگر ماه در خواب به دو نیمه تقسیم شود، نشانه این است که پادشاه یا وزیرها به مشکل خواهند خورد.

اگر در خواب با ماه سخن بگوید، نشانه این است که در امور حکومتی دخالت خواهد کرد.

اگر دو ماه در خواب به جنگ بپردازند، نشانه این است که میان دو پادشاه دشمنی بروز خواهد کرد. اگر یکی از این دو ماه کمتر دیده شود، یکی از پادشاهان کنار گذاشته خواهد شد.

تعبیر خواب ماه دانیال نبی

در خواب دیدن ماه، نشانه وزیری است. اگر در خواب ماه را در  آسمان ببیند، نشانه این است که او وزیر پادشاه خواهد شد.

تعبیر خواب ماه جابر مغربی

جابر مغربی می‌فرمایند: اگر در خواب ماه را ببیند، نشانه این است که یک زن جذاب به جمال و زیبایی را خواستگاری کند

اگر ماه در خواب به صورت هلال دیده شود، نشانه این است که زن از مرد کمتر اهمیت دارد.

اگر یک زن این خواب را ببیند، نشانه این است که او به زودی به ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب ماه امام جعفر صادق
ماه کامل در آسمان

تعبیر خواب ماه کامل امام صادق

حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند: در خواب دیدن ماه به هفده نوع تعبیر می‌شود:

 • پادشاه
 • وزیر
 • دوست و همدم
 • رئیس
 • شرافت و جاه
 • کنیز
 • غلام
 • کارگر بی‌هدف
 • والی و فرمانروا
 • عالم فاسد و بدکار
 • مهتر افسرده
 • مادر
 • پدر
 • همسر
 • فرزند
 • پسر
 • بزرگواری

تعبیر خواب ماه اویتنهاو

تعبیر خواب ماه سرخ رنگ: نشانه عدم توافق.

تعبیر خواب ماه زیبا: نمایانگر عشق و وفاداری.

تعبیر خواب خسوف: پیش‌آگویی اخبار نامطلوب.

تعبیر خواب ماه کامل: نمایانگر بی‌وفایی و خیانت.

تعبیر خواب ماه در کنار خورشید: نشانه وقوع اتفاقات بسیار مهم.

تعبیر خواب ماه گرفتگی: نمایانگر بی‌وفایی و شایعات ناخوشایند.

یوسف نبی (علیه‌السلام) می‌گوید:

دیدن ماه در کنار بزرگان، نشانه شادمانی خواهد بود.

[یاد کن] زمانی که یوسف به پدرش گفت: “ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم، دیدم که [آنها] برای من سجده می‌کنند.” (آیه ۴)

پس وقتی وارد مصر شدند، پدر و مادرش را در کنار خود گرفت و گفت: “اگر خدا بخواهد، با امنیت و سلامتی وارد مصر شوید.” (آیه ۹۹)

سپس پدر و مادرش را به تخت براند و همه پیش او سجده کردند. یوسف گفت: “ای پدر، این تعبیر خواب پیشین من است که پروردگارم آن را تحقق داد و به من لطف کرد، زیرا که او حکیم و داناست.

زمانی که مرا از زندان آزاد کرد و شما را از بیابان (کنعان به مصر) بازآورد، پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم فتنه‌انگیزی کرد، پروردگارم بهترین طرح را برای آنچه می‌خواهد دارد. او به‌طور قطع حکیم و داناست.” (آیه ۱۰۰)

تعبیر خواب ماه برای دختر مجرد

دیدن ماه در آسمان پرستاره به خواب، نشانه موفقیت در امور عاطفی و زندگی است.

اگر ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده شود، نمایانگر اختلافات خانوادگی و مشاجره خواهد بود.

دیدن خسوف در خواب، نمایانگر گسترش شایعات و ویرانی در جامعه است.

دیدن ماه نو در خواب، نشانه ازدواج موفق و افزایش ثروت خواهد بود.

اگر دختری دیده باشد که از ماه سوال می‌کند و سرنوشت آینده‌اش را اعلام می‌کند، نمایانگر ازدواج با فرد مورد علاقه‌اش خواهد بود.

اما اگر دو ماه در آسمان دیده شود، نشانه افزایش علاقه به پول و ثروت و از دست دادن همسر به دلیل آن است. همچنین، اگر ماه ناگهان تیره شود، نمایانگر از دست دادن شادی‌ها و سعادت‌ها به دلیل نداشتن مهارت‌های زنانه خواهد بود.اگر ماه به رنگ خون سرخ دیده شود، نمایانگر آغاز جنگ و نزاع و ایستادگی مردم برای دفاع از وطن خواهد بود.

تعبیر خواب هلال ماه

تعبیر خواب دو ماه در آسمان
تعبیر خواب دو ماه در آسمان

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ماه بدر را تیره ببیند، نشانه این است که پادشاه نصرت و پشتیبانی خواهد یافت.

اگر ماه هلال در خواب از افق خود بیرون آید، نشانه این است که فرزندش در همان موقعیت پادشاهی قرار خواهد گرفت.

برخی نیز معتقدند که در خواب دیدن ماه، نشانه آن است که پادشاه فرزندی خواهد داشت یا وزیری به دنیا آید.

اگر ماه را در خواب در دست بگیرد یا در کنار خود بیاورد، نشانه این است که او فرزندی دارای دانش و علم خواهد داشت.

اگر یکی از مقربان یا نزدیکان سلطان این خواب را ببیند، فرزند او شاه خواهد شد.

تعبیر خواب هلال ماه حضرت یوسف

اگر هلال را در آسمان شب دیدید، نشانه شروع کارهای خوب و پیشرفت است.
دیدن هلال روشن و واضح در خواب، علامت موفقیت در کارها و حل مشکلات است.
اگر هلال ماه را در حال طلوع از پشت ابرها دیدید، نویدبخش پشت سر گذاشتن موانع و رسیدن به اهداف است.

دیدن هلالی که نور زیادی دارد به معنای دریافت خبرهای خوش در آینده نزدیک است.
اما اگر هلال ماه در خواب، تیره یا کسوف کرده باشد، نشانه غم و اندوه و مشکلات آتی است.
دیدن هلال خونین یا قرمز هشداری برای حفظ سلامتی و دوری از خطر است.

شکستن یا افتادن هلال ماه در خواب، علامت شکست در کارها و زیان مالی است.
به طور کلی دیدن هلال در خواب نشانه خوش یمنی و نویدبخش آینده ای روشن است

تعبیر خواب ماه (اختصاصی یونیکا)

تعبیر خواب ماه (اختصاصی یونیکا)
تعبیر خواب ماه (اختصاصی یونیکا)

دیدن ماه نورانی و روشن در خواب نشانه خوشبختی و موفقیت است.
اگر ماه را در آسمان پر از ستاره دیدید، نشانه پیروزی و شهرت است.
اگر ماه در حال طلوع باشد، به معنای پیشرفت کارها و بهتر شدن اوضاع است.

ماه کامل و نیمه در خواب، نشانه آرامش و ثبات احساسی است.
اما اگر ماه در خواب مغشوش و تیره باشد، نشان دهنده مشکلات و ناراحتی‌های آینده است.
دیدن ماه سرخ یا خونین در خواب هشداری است برای مراقبت از سلامتی.

اگر ماه در خواب افول کند یا سقوط کند، نشانه شکست و ضرر در کارها است.
به طور کلی دیدن ماه در خواب نشانه تحولات و دگرگونی‌های مثبت در زندگی است، مگر اینکه خلاف آن دیده شود.

تعبیر خواب ماه و ستاره

اگر ماه کاملاً پشت ابر بوده و نور آن را نمی‌دیدید، نشانه مشکلات و موانعی است که در مسیر شما وجود دارد.
اما اگر ماه پشت ابر بود ولی هاله‌ای از نور آن را می‌دیدید، به معنای این است که با وجود مشکلات، در نهایت موفق خواهید شد.

اگر ماه کم کم از پشت ستاره بیرون آمده و نورانی می‌شد، نشانه رفع تدریجی مشکلات و رسیدن به موفقیت است.
دیدن ماهی که به تدریج پشت ابر می‌رود، حاکی از دور شدن تدریجی از موفقیت و ناکامی است.

ابرهای سیاه و تیره نسبت به ابرهای سفید، تعبیر بدتری دارند.
اگر ماه از پشت ابرهای رنگی بیرون آمد، نویدبخش تحولات مثبت است.
به طور کلی دیدن ماه پشت ابر در خواب، نشان از موانعی است که باید از سر راه برداشته شود تا به موفقیت برسید.

چکیده تعبیر

ماه در خواب نشانه پادشاهی است اگر در خواب ببنید که ماه در اختیار شماست با بزرگی همنشین خواهید شد ولی اگر ماه تاریک را ببنید نشانه طلم پادشاه به شماست. برای تعبیر خئاب ماه  به شکل اختصاصی و کمترین هزینه با ما در تماس باشید.

پیشنهاد مطالعه

تعبیر خواب خورشیدگرفتگی

تعبیر خواب گوشواره

1 نظر

 1. سلام وقت بخیر
  من مجردم و تقریبا با فاصله چند ماه یه خوابی رو چندین بار دیدم . این خواب تو این یکی دو سال فکر میکنم ۶ یا ۷ بار برام تکرار شده
  هربار تو لوکیشن های مختلف میبینم این خواب رو ولی موضوع اصلیش یکیه و هربار تکرار میشه
  توی این خواب هایی که میبینم اینجوریه که تو فضای باز هستم و آسمونو نگاه میکنم
  یا اینکه یهو چشمم میوفته به آسمون
  میبینم که حدود ۶ یا ۷ تا شایدم بیشتر ماه تو آسمونه
  ولی این ماه ها همشون یا هلال ماه هست یا قرص ماه تو اندازه ای شبیه به ماه معمولی که هممون تو آسمون میبینیم تو بیداری
  به جز یکی از ماه ها
  که هم از بقیش بزرگتر و هم بی نهایت زیبا تره
  اون یدونه ماه به قدری زیبا و درخشان و بزرگه که تو خواب از ذوق چشم ازش نمیتونم بردارم
  بین همه‌ی ماه هایی که تو اسمون میبینم فقط یکیش خیلی خیلی خیلی زیباست و واقعا آدمو به وجد میاره و این ماه رو همیشه به صورت قرص ماه کامل میبینم
  خیلی زیبا تر از ماه های دیگس طوری که من تو بیداری نه عکسی از ماه دیدم که به این زیبایی باشه نه تو آسمون ماهی به این زیبایی دیدم
  تعبیر این خواب چیه؟

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید