تعبیر خواب سگ  نشانه ایست که دشمنان شما را تهدید می‌کند، این نشانه‌ای از وجود دشمن در زندگی شماست،اگر سگ زنده و مهربان باشد، به معنای جذب یک دوست وفادار است. با یونیکا تنها مرجع تعبیر خواب همراه باشید.

تعبیر خواب سگ

کسی که شما را دوست داشته باشد، مانند وفاداری سگ، تحسین برانگیز است. اگر در خواب به سگی بر خوردید و آن سگ ضعیف و زبان بسته به شما بازگشت، این نشان می‌دهد که در زندگی و در برخی امور اشتباه کرده‌اید، اما با این حال، خواب شما نشان می‌دهد که از مسیر درست پیروی کرده‌اید و این به شما سود خواهد داشت. در این حالت، ضعف سگ در خواب، مبشر پیروزی شما در زندگی بیدار است.

اگر در خواب به سگ‌های زیادی در دور و بر خود مشاهده کردید، به عنوان یک بیگانه در جمعیت قرار دارید که شما را پذیرفته نمی‌کنند و با بدبینی به شما نگاه می‌کنند. شما از آن‌ها بیمناک هستید و به آن‌ها اعتماد ندارید، در نتیجه روابط مطلوبی با آن‌ها برقرار نخواهید کرد. اما اگر در چنین شرایطی سگ‌ها به شما حمله کنند، هیچ وقت خوب نیست.

سگ، شکارچی دوستانه‌ای است که خدماتی را به انسان ارائه می‌دهد و نمی‌تواند دنائت خود را پنهان کند و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید که سگی چیزی را به دهان خود گرفته و به شما آورده، این نشان می‌دهد که سود قابل توجهی در پیش روی شما قرار دارد.

تفاوت بین تعبیرات غربی و شرقی در مورد سگ، به دلیل برداشتی است که هر فرهنگی نسبت به سگ دارد. در فرهنگ‌های غربی، سگ به عنوان بهترین دوستان انسان شناخته شده است، در حالی که در فرهنگ‌های شرقی، سگ اغلب به عنوان حیوانات نجس و آلوده تلقی می‌شود. در نتیجه، در تعبیرات خواب در فرهنگ‌های غربی، سگ به عنوان دوست صمیمی، حامی وفادار و قدرتمند شناخته شده است، اما در تعبیرات خواب در فرهنگ‌های شرقی، سگ به عنوان حیوانات پلید و آلوده تلقی می‌شود.

تعبیر خواب سگ سیاه

تعبیر خواب سگ سیاه نماد دشمنی از قوم عرب و سگ سفید نماد دشمنی از قوم عجم است.

اگر سگ به شما حمله کند، این نشانه‌ای از روابط نامطلوب با دشمن است و اگر سگ شما را ببوسد، به معنای پیروزی شما در برابر دشمن است.

اگر پوشیدنی شما به خاطر زبان بد یک سگ آلوده شود، این نشانه‌ای از ناتوانی در مقابل دشمن است و اگر پوشیدنی شما پاره شود، این نشانه‌ای از ضعف در امور مالی است.

اگر سگ بخورد، این نشانه‌ای از تلاش برای شکست دشمنان است و اگر سگ به شما غذا دهد، این نشانه‌ای از روزی های خوب در پیش است.

تعبیر خواب سگ اگر نزدیک شما شود، این نشانه‌ای از طمع دشمن است و اگر سگ بر شما تکیه کند، این نشانه‌ای از اعتماد شما به یک دوستی که در واقع دشمن است.

اگر شیر سگ بخورید، این نشانه‌ای از ترس و بیم شما در مقابل دشمن است و اگر سگ از شما فرار کند، این نشانه‌ای از حذر دشمن است و اگر سگ ماده به خانه شما بیاید، این نشانه‌ای از یک ملاقات با یک زن فرومایه است. در نهایت، اگر سگ به لباس شما گاز بدهد، این نشانه‌ای از نفرت دشمن است

تعبیر خواب سگ وحشی

اسماعیل بن اشعث می‌گوید که در خواب دیدن یک سگ وحشی نشانه‌ای از وجود یک دشمن است. اگر در خواب به سگ شکاری حمله کنید، نشانه‌ای از دعوای دشمنی است که در آن خیر و منفعت را به دست خواهید آورد.

اگر گوشت سگ شکاری را بخورید، نشانه‌ای از به دست آوردن میراث است. اگر سگ شکاری از خود دور شود، نشانه‌ای از جدایی با منفعت از دشمن است.

سگ شکاری، نشانه پشتکار بسیار زیادی است که می‌تواند برای شما سودآور باشد. با این حال، سگ بسته شده نشانه دشمنی است و سگ زنجیر شده نشانه تهدید دزدان است. اگر سگ‌ها به یکدیگر گاز می‌گیرند، این ممکن است به دلیل دعوا در بطن خانواده باشد.

تعبیر دیدن سگ امام صادق

تعبیر خواب سگ شکاری
تعبیر خواب سگ شکاری

که دیدن سگ در خواب چهار تعبیر دارد: اول، نشانه‌ای از وجود یک دشمن؛ دوم، نشانه‌ای از وجود یک پادشاه طمع‌کار؛ سوم، نشانه‌ای از وجود یک دانشمند بد عمل و خادم بد رفتار؛ چهارم، نشانه‌ای از مردمان سخن چین.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید که سگ در خواب به اشخاص آشنا حمایت و دوستی می‌کند، اما به اشخاص ناآشنا و بیگانه خطرناک است. در خواب همین تعبیر صدق می‌کند.

اگر در رویا سگی را ببینید که مطیع و رام است و به دنبال شما می‌آید و سخن و اشارات شما را می‌فهمد، این نشانه‌ای از امنیت و دوستی اوست که به شما حمایت می‌کند و شما نباید نگران هیچ گونه آسیب باشید. اگر دوست نزدیکی دارید، می‌توانید به او اعتماد کنید، زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام نشانه‌ای از دوستی است.

اگر در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را نمی‌شناسید، نیاز است که نگران اطرافیان خود باشید، زیرا احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه به شما حمله کند، خواب شما نشانه‌ای از دشمنی پست و آزار رساننده است که باید از او فاصله بگیرید.

تعبیر خواب صدای سگ

در خواب، صدای سگ بدگوئی، سیاست و فحش است. اگر در خواب به صدای سگی گوش کنید، اما سگ را نبینید، نشانه آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه می‌کنند.

اگر سگ در خواب آشنا و رام باشد و بانگ و صدا بکند، فحش و ناسزاست و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخورد نامطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد.

به طور جالبی، لوک اویتنهاو به عوعو کردن سگ‌ها هشدار می‌دهد و می‌گوید که این ممکن است به دلیل دزدی یا خطر آتش سوزی باشد. در پایان، یوسف نبی علیه السلام هم اشاره می‌کند که دیدن سگ در خانه‌اش بدی است و بانگ سگ نیز زحمت باشد.

تعبیر خواب سگ ماده

ابن سیرین نوشته است که سگ ماده، نشان‌دهنده دونی و پستی است ولی تشخیص نر یا ماده بودن سگ در خواب امکان‌پذیر نیست مگر این‌که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله‌ی همراه داشته باشد.

به هر حال، اگر سگ ماده در خواب به شما حمله کرد، باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزاررساننده و خطرناک.حمله سگ در خواب می‌تواند نشان‌دهنده دشمنی قوی، پست و خطرناک باشد. اگر سگ بزرگ، درنده و موحش باشد، قدرت خطرناکی دارد، اما اگر سگ ضعیف و کوچک باشد، ناتوان است و نمی‌تواند به شما آسیب برساند. دیدن سگ‌های زینتی و کوچک در خواب، خبری از خطر نمی‌دهد.

اگر در خواب به سگی برخورد کنید که به ریسمان و زنجیر بسته‌اید و همراه می‌برید، نشانه دوستی و ملازمت با یک شخص دون، فرومایه و کثیف است. اگر آن سگ ماده باشد، خواب شما نشان می‌دهد که یک زن پلید در مسیر شما قرار دارد که شما احتمالاً رغبت پیدا خواهید کرد.

تعبیر غذا دادن به سگ

در خواب، سگ غذا دادن نشان می‌دهد که از غم و غصه فراغت حاصل خواهید کرد. اگر سگ طعمه‌ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد، زیان مالی متوجه شما خواهد شد و ممکن است که به شما کیفری بیندازند. اگر آن سگ ماده باشد، زنی شما را گول خود می‌زند و پولی را از دستتان خواهد برد.

اگر در خواب به سگی در خانه خود دارید، (اگردر بیداری سگ ندارید)، ممکن است که یک شخص در خانه شما باشد که صداقت ندارد. همچنین، اگر آن سگ ماده باشد و شما می‌دانید که سگ ماده را نگهداری می‌کنید، شخصی از نزدیکان شما به شما دروغ نمی‌گوید ولی همان زن در آینده ممکن است خیانت کند.

اگر در خواب به سگی برخورد کردید که از شما ترسیده و گریخت، ممکن است که از یک شخصی که دوست ندارید، فرار کنید.

تعبیر دیدن سگ در خواب
تعبیر دیدن سگ در خواب

 

در این متن، لوک اویتنهاو، برخی تعبیرات و علائم خواب در مورد سگ را شرح می‌دهد. به طور کلی، سگ به عنوان دوست وفادار شناخته می‌شود، اما باید توجه داشت که در برخی موارد، وجود سگ نیز می‌تواند نشانه خطر باشد.

برای مثال، اگر سگ خطریک دوست شما را تهدید کند، باید مواظب باشید. بازی کردن با سگ، نشانه آشتی است و پارس کردن سگ، نشانه شامانی است. اگر شما مورد حمله سگ قرار گرفتید، این نشانه خطر است و اگر سگ گاز گرفته شده باشد، این ممکن است به دلیل دعوا بر سر پول باشد.

تعبیر خواب سگ سفید

آنلی بیتون درباره تفسیر خواب های مربوط به سگ، این موارد را گفته است:

 1. تعبیر خواب سگ  شرور ببینید، نشانه این است که دشمنی و زندگی سخت و غیرقابل تغییر را تجربه خواهید کرد.
 2. اگر سگی که شما دارید، در خواب به شما مهربانی و دوستی نشان دهد، نشانه است که پشتیبانی بسیار و دوستی پایدار خواهید داشت.
 3. تعبیر خواب سگ  اصیلی دارید، نشانه این است که به ثروت و پول زیادی خواهید رسید.
 4. اگر در خواب سگ شکاری از ردپای شما پیگیری می‌کند، نشانه این است که در دام وسواس قرار دارید و احتمال سقوط و رو به پایین بودن زندگی دارید.
 5. دیدن سگ‌های کوچک در خواب، علامت بی اهمیتی اندیشه‌های شما است.
 6. اگر در خواب سگ شما به دنبال گازتان است، نشانه همدلی است که ممکن است برای شخصی در زندگی شما باشد.
 7. تعبیر خواب سگ لاغر و کثیف در خواب، نشانه بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه است.
 8. اگر در خواب سگ‌هایی را مشاهده کنید، نشانه این است که بخت و اقبال به شما رسیده است.
 9. تعبیر خواب سگ صدای پارس سگ را بشنوید، نشانه شنیدن اخباری است که شما را دلهره‌آور و مضطرب می‌کند.
 10. اگر در خواب سگ‌ها را به دنبال روباه یا شکار دیگری مشاهده کنید، نشانه فعالیت بسیار در تمام زمینه‌های زندگی است.
 11. تعبیر خواب سگ دست آموز در خواب، نشانه نشان دادن عشق با خودخواهی و کوته فکری است. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه است که نامزدش بیش از حد خودخواه است.
 12. اگر در خواب از دیدن سگ بزرگی ترسیدید، نشانه این است که می‌خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید و با مسائلی مواجه خواهید شد. اگر دختری چنین خوابی داشته باشد، نشانه است که با مردی معقول و خوش قلبی ازدواج خواهد کرد.
 13. شنیدن صدای خرخر سگ در خواب، نشانه این است که تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خورده خواهد شد.
 14. تعبیر خواب سگ شنیدن صدای زوزه محزون سگ در خواب، نشانه مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است.
 15. شنیدن غرش سگ‌ها در حین جنگ با یکدیگر در خواب، نشانه این است که زندگی شما پریشان و غم‌انگیز خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد.
 16. اگر در خواب سگ‌ها را به دوستانه با گربه‌ها مشاهده کنید و آن‌ها بعد از چند لحظه جنگیدن، با هم دوباره صلح کنند، نشانه این است که در عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد.
 17. تعبیر خواب سگ  سفیدی را در کنار خود دوستانه مشاهده کنید، نشانه این است که در امور عشق و زندگی پیروز خواهید شد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه است که به زودی ازدواج خواهد کرد.

با توجه به تفسیر خواب های مربوط به سگ از سوی آنلی بیتون، دیدن سگی که چند سر دارد نشانه آن است که در حال کوشش برای انجام چند کار با هم هستید. درمورد دیگر تفاسیر، اگر در خواب سگ شروری ببینید، نشانه زندگی سخت و دشمنی های پیچیده خواهد بود و در صورتی که سگ شما در خواب به شما مهربانی و دوستی نشان دهد، نشانه دوستی پایدار و حمایت بسیار است. دیدن سگ های کوچک در خواب علامت بی اهمیتی اندیشه های شما و دیدن سگ سفید در کنار خود دوستانه، نشانه پیروزی در زندگی و عشق است

تعبیر خواب سگ سفید
تعبیر خواب سگ سفید

تعبیر خواب توله سگ

آنلی بیتون در تعبیر خواب مربوط به “توله سگ”، می‌گوید که دیدن توله سگ در خواب نشانه این است که شما به دنبال مهربانی و ارتباط با افراد معصوم و بی سرپرست هستید و دوستان صمیمی خواهید پیدا کنید. همچنین، این خواب نشان دهنده افزایش ثروت شما نیز است. از دیگر سو، دیدن توله سگ‌های لاغر و کثیف در خواب، نشانه این است که وظایف سخت و رنج‌آوری را به عهده خواهید گرفت.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب سگ  اگر به شما حمله کند  نشانه یک دشمن است اما دیدن سگی که مهربان است نشانه دوستی است که به شما وفادار است برای تعبیر دقیقتر و اختصاصی در کانال تعبیر خواب تلگرام با ما در ارتباط باشید.

پیشنهاد مطالعه

تعبیر خواب گرگ 

تعبیر خواب موش از نظر معبران

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید