تعبیر خواب زبان می‌تواند به معنای ارتباط شما با دیگران و نحوه بیان نیازها و احساسات باشد.  یونیکا در ادامه، معتبرترین تعبیر خواب زبان را برایتان ارائه خواهد کرد.

تعبیر خواب زبان

دیدن زبان در خواب ممکن است به مضمون‌های مختلف ارتباط‌های انسانی و بیان خود اشاره کند. این می‌تواند نشان دهنده نیاز شما به بیان خود و پرورش روابط بهتر با دیگران باشد.اگر در خواب شما زبان خیس باشد، این ممکن است نشانه‌ای از نیاز شما به بیان احساسات عمیقتر و سختی در ابراز خود باشد.

به همین ترتیب، اگر زبان خشونت‌آمیز یا ترسناک به نظر می‌رسد، احساسات ترس یا شکنجه درونی را نشان می‌دهد. در برخی موارد، دیدن زبان خوابیده یا بسته نیز ممکن است به ترس از بیان نظرات و احساسات خود اشاره کند.

همچنین، تعبیر خواب زبان بسته ممکن است نشانه‌ای از نیاز به گوش دادن بیشتر باشد. شاید شما در زندگی واقعی خود نیاز دارید تا دیگران شما را بشنوند و به شما توجه کنند. در هر صورت، تعبیر خواب‌ها به تجربه و شرایط شخصی هر فرد بستگی دارد و بهتر است که برای تفسیر کاملتر رویای خویش در تعبیر خواب تلفنی ما را همراهی کنید.

بدان كه زبان، زبان خداوندش بود و مدير كارها كه دردل او بود از اصلاح و فساد.

تعبیر خواب زبان ابراهيم كرماني

اگر بيند كه او را دو زبان است، دليل است كه حق تعالي او را علم و دانش روزي كند. اگر بيند كه از دست خود زبان را ببريد تا سخن نگويد، دليل كه از باطل گوئي توبه كند و خاموشي اختيار كند. اگر بيند كه بر سخنش خطائي زشت رفت، دليل است سخني گويد كه رضاي خدا باشد. اگر بيند كسي زبان دردهان او نهاد، دليل كه او را قوتي و حجتي بود از كسي در سخن. اگر بيند كه زبان كسي مي مكيد، دليل كه از آنكس علم و دانش حاصل كند.

تعبیر خواب زبان زن

 

تعبیر خواب نداشتن زبان
تعبیر خواب خوردن زبان

اگر زنی بيند كه زبانش گنگ شده بود، دليل بر فساد دين و دنياي او كند. اگر بيند كه درويشي را زبان ببريد، دليل كه چيزي به درويش دهد و زبانش از خود كوتاه نمايد.

اگر بيند زنان را زبان ببريد، دليل كه پرده و ستر او دريده شود. اگر بيند زبانش با گاز گرفته بود، دليل كه حقي يا وامي را منكر گردد.

تعبیر خواب زبان زن حضرت دانيال

اگر بيند زبان او قوي و ستبر بود، دليل است مناظر و سخنور بود و بر خصم غلبه كند.

اگر بيند زبان او دراز شده، دليل كه درشت سخن و بدگوي بود و مردمان را به زبان رنجاند.

اگر بيند زبانش بریده بود، دليل است بيچاره و بيمار شود.

اگر بيند كه زبانش گرد شده ، دليل كه بر كسي بهتان گويد، يا بر كسي گواهي به دروغ گويد.

اگر بيند زبان او مو درآورده، دليل كه از بان خويش، در رنج و بلا افتد.

اگر بيند زبان او آماس كرده بود، دليل است به سبب گفتارش اومال حاصل شود، بر قدر آماس زبان.

تعبیر خواب زبان مار

اگر كسي بيند زبان او دراز شده بود، دليل كه كسي غیبت او را كند يا دشنام دهد.

اگر كسي بيند زبان او آويخته بود و به دو شاخ گشته بود، دليل كه درميان مردم منافقي كند.

اگر بيند كه زبان نداشت، دليل كه از شغل همه فرو ماند و دشمن بر او چيره شود.

اگر بيند سر زبانش بريده بود، چنانكه هيچ سخن نتوانست گفت، دليل كه شغل او بيشتر بر دست وكيلش برآيد.

تعبیر خواب دراز شدن زبان
تعبیر خواب دراز شدن زبان

تعبیر خواب زبان امام صادق

تعبیر خواب زبان بر شش وجه است.
اول: حكمت.
دوم: رياست.
سوم: ترجمان (مترجم).
چهارم: حاجت.
پنجم: دليل وبرهان.
ششم: سخن گفتن به زبان هاي مختلف.

تعبیر خواب زبان منوچهر مطيعي تهراني

تعبیر خواب زبان بي هيچ تاويل و تعبيري اشاره به خود است و هر حالتي که زبان ما در خواب داشته باشد مي توانيم وضع و موقعيت خويش را در بيداري قياس و مجسم کنيم. در اين مورد تمام معبران اتفاق نظر دارند که زبان در خواب اشاره به خود زبان است.

اگر در خواب ببينيم که زبانمان دراز شده چيزهائي مي گوئيم که نفع ما در گفتن آن سخنان نيست. يا گستاخي مي کنيم يا فضولي و خلاصه زبان درازي از ما سر مي زند. چنانچه ببينيم زبان ما پهن شده خواب ما مي گويد که به وقت لزوم نمي توانيم از حق خويش دفاع کنيم.

تعبیر خواب بزرگ شدن زبان

ابن سيرين از دانيال نبي نقل مي کند که اگر ببينيد که زبانتان آماس کرده و بزرگ شده به قدر همان آماس سود مي بريد و نعمت مي يابيد .اگر ببينيد که زبانتان موي در آورده به سبب زبان خود گرفتار محنت و اندوه مي شويد.

اگر ببينيد که زبانتان بيش از حد دراز شده با سخنان خود موجبات رنجش ديگران را فراهم مي آوريد و چنانچه ببينيد زبانتان شرحه شرحه یا تکه تکه شده است نشان آن است که به کسي تهمت و افترا مي زنيد بي آن که دليلي داشته باشيد.

اگر در خواب ببينيد که زبانتان دو شاخه شده در ميان مردم به نفاق و دوروئي حرف مي زنيد و آن چه بر زبان مي آوريد در دل نداريد و آن چه خير ديگران در آن است نمي گوئيد و اگر ببينيد که اصلا زبان در دهان نداريد جائي که بايد از خويشتن دفاع کنيد عاجز مي مانيد و سکوتي زيان بار انتخاب مي کنيد.

تعبیر خواب زبان دیگران

1ـ تعبیر خواب زبان خودتان ، نشانة آن است كه آشنايان رفتاري نامهربانانه با شما خواهند داشت .
2ـ تعبیر خواب زبان دیگری ، نشانة آن است كه به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت .
3ـ اگر خواب ببينيد زبانتان بزرگتر كوچكتر از حد معمول است ، نشانة آن است كه در اثر بي دقتي ، حرفهايي خواهيد زد كه همان حرفها شما را به دردسر خواهد انداخت .

تعبیر خواب زبان بریده محمدبن سيرين

اگر بيند كه زبانش بريده و ناقص گرديد، بي آن كه با كسي خصومت داشت، دليل است كه به وقت حجت زبانش شود. اگر بيند كه زبانش در طول يا درعرض زياد شد، دليل كه به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر يابد.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب زبان نشانه سخنوری و منطق است اگر در خواب ببنید که زبان زخم شده با سخنان خود اطرافیان‌تان را خواهید رنجاند تعبیر خواب دیدن زبان مار نشانه نفاق و درویی است.همچنین برای تفسیر دقیق رویاهای خود میتوانید در کانال تعبیر خواب ایتا همراه ما باشید.

پیشنهاد مطالعه

استخاره خوب و بد

تعبیر خواب بارداری

تعبیر خواب ماه

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید