تعبیر خواب بارداری از نظر ابن سیرین امام صادق و برخی معبران بزرگ، حامله بودن نشانه ارث بردن است.و در شرایطی هم میتواند نزدیکی مرگ را هشدار بدهد. برای تعبیر کامل این خواب با یونیکا همراه باشید.

تعبیر خواب بارداری 

منوچهر مطیعی تهرانی درباره  تعبیر خواب بارداری میگوید: دیدن زن حامله در خواب، باور دارد که این رؤیا نشان دهنده گناه و بار غم است.او همچنین می‌گوید که اگر همسر یا خودتان را در خواب به عنوان حامله ببینید، با تکلیفی سخت و سنگین مواجه می‌شوید که قبولش نامطلوب است و بهتر است انجامش ندهید.

اگر در خیابان یا کوچه شخصی را که حامله است ببینید، به ناخوشی خواهید رسید.

تعبیر خواب بارداری زن متاهل

ام چت ویندرا به این باور است که تعبیر خواب بارداری :دیدن یک زن باردار در خواب، نشانگر آرزوی زندگی پربار و تازه است. او می‌گوید که این رؤیا به معنای تمایل به داشتن یک زندگی با امیدهای بیشتر و فرصت‌های خوبتر است. دیدن خودتان یا همسرتان به عنوان باردار در خواب، نشانگر تلاش برای به دست آوردن موقعیت‌ها و فرصت‌های بیشتر است.

لیلا معتقد است که اگر یک مرد در خواب ببیند که آبستن است، نشانه فراوانی پول و ثروت است.

تعبیر خواب بارداری امام صادق

تعبیر خواب حاملگی از نظر اما صادق بر شش وجه است.

  1. مال و منفعت
  2. مرگ
  3. ارث
  4. تولد فرزند
  5. غم و اندوه
  6. گنج

تعبیر خواب بارداری آنلی بیتون

آنلی بیتون، سه تعبیر مختلف برای دیدن یک زن باردار در خواب دارد. او معتقد است که اگر:

یک زن متاهل در خواب ببیند که باردار است، این نشان دهنده این است که زندگی خوشبخت و آرام با شوهرش نخواهد داشت و ممکن است فرزندانی که طاعتمند هستند، به دست نیاورد.

در مورد دیدن یک دختر با پوشش خوب و بکر در خواب که حامله شده است، آنلی می‌گوید که این نشانه بدبختی و رسوایی است.

و درباره دیدن یک زن باردار در خواب، آنلی معتقد است که این نشانه آسایش در زایمان و فرزندآوری بی‌خطر است.

تعبیر خواب بارداری دختر

اگر مادری ببیند که دخترش حامله است ارثی به او خواهد رسید.

اما اگر دختری ببیند که حامله است: نشانه باز شدن بخت اوست.

اگر ببیند که مادرش حامله است به زودی خبر خوبی به او خواهد رسید.

اگر پدری ببیند که دختر مجردش حامله است نشانه آنست که زنش با او همبستر شود.

تعبیر خواب بارداری دوقلو

اگر زنی ببیند که دوقلو باردار است اگر مجرد باشد خوب نیست، ولیکن اگر متاهل باشد توسط شوهرش به ثروت برسد.
تعبیر خواب حاملگی دوقلو ، برای دختر مجرد کسب ثروت و ارث مادری است. و هر چقدر شکم بزرگتر باشد نعمتش افزونتر خواهد بود.

تعبیر خواب بارداری مادر

اگر مردی ببیند که مادرش باردار است: به او ارث خواهد رسید.

اگر زنی ببیند که مادرش حامله است: خبر خوش و منفعت به او خواهد رسید.

اگر پسر مجرد ببیند مادرش حامله است: نشانه میل جنسی اوست.

تعبیر خواب بارداری پسر

اگر پسر ببیند که باردار است به پدرش ارث زیادی خواهد رسید.

اگر پدری ببیند که پسرش باردار است از طریق پسر ثروتمند خواهد شد.

اگر مردی ببیند که پسری حامله شده و شکمش جلو آمده نشانه خیانت و شکست مالی برای اوست.

اگر زنی ببیند پسرش باردار شده به او خبری خواهد رسید.

تعبیر خواب حامله بودن زن مطلقه

تعبیر خواب حامله بودن

اگر زن مطلقه ببیند که حامله است نشانه خبر خوش و منفعت مالی زیاد است.

اگر ببینید که زن مطلقه‌ی از شما باردار است: صاحب اولاد خواهید شد.

اگر زن متاهلی ببیند که زن مطلقه باردار است. نشانه آشوب در روابط خانوادگی خویش است.

 

تعبیر خواب حاملگی ابن سیرین

محمد بن سیرین، تعبیری متفاوت از تعبیر خواب بارداری دارد. او معتقد است که اگر در خواب ببینید شکم یک زن بزرگ مانند زنی که باردار است، این می‌تواند نشان دهنده به دست آوردن مال و نعمت‌های زندگی باشد. او همچنین می‌گوید که هرچقدر شکم زن بزرگتر باشد، مال و دارایی آن زن بیشتر است.

 تعبیر خواب حاملگی ابراهیم کرمانی

دیدن فرزندان نابالغ خود به عنوان باردار تعبیر دارد. او معتقد است که اگر پسر نابالغ خود را به عنوان باردار ببینید، این نشانگر به دست آوردن مال و نعمت برای پدرش است. همچنین، اگر دختر نابالغ خود را به عنوان باردار ببینید، این نشانگر به دست آوردن مال و نعمت برای مادرش است.

تعبیر خواب حامله بودن حضرت یوسف

اگر زنی ببیند که دیگران حامله هستند نشانه رنج و اندوه در زندگی اوست.

ولیکن اگر ببیند خودش حامله است نشانه از خیر و منفعت مادی است.

اگر زنی پیری ببیند که حامله است نشانه از بدست آوردن قوت جنسی است.
تعبیر خواب حاملگی بسته به شرایط هر وقت و جزییات آن متفاوت است شما میتوانید برای تعبیر خواب تلفنی با ما در تماس باشید
یا از طریقه شبکه اجتماعی خواب خود را ارسال کنید.

تعبیر خواب حامله بودن دیگران

اگر در خواب ببینید که دیگران حامله هستند نشانه مال دنیاست که بسته به جزییات خواب و شرایط آن تعبیر متفاوتی دارد.
اگر زنی این خواب را ببیند نشانه غم و اندوه برای اوست.

تعبیر خواب حامله بودن دیگران برای دختر مجرد: بدست آوردن ثروت است.

اما اگر مردی ببیند که زن دیگر حامله است : نشانه استوار شدن روابط خانوادگی است.

تعبیر خواب حامله بودن خودم

اگر در خواب ببنید که خودتان حامله هستید بر 4 وجه است.

اگر مرد هستید: به پدر شما ارث میرسد.

اگر دختر هستید: به مادر شما ارث میرسد.

اگر زن متاهل هستید: کسب روزی بیشتر برای خانواده.

اگر زن بیوه هستید: نشانه خبر خوش و منفعت مالی

تعبیر خواب حامله بودن زن متاهل

تعبیر خواب حامله بودن
تعبیر خواب حامله بودن دختر

اگر زن متاهلی در خواب ببیند که باردار شده است نشانه کسی روزی برای شوهرش است.

اگر زن متاهلی ببیند که از مردی دیگر حامله شده است نشان دهنده غم و اندوه در زندگی اوست.

اگر کسی در خواب ببیند که زن متاهلی حامله است نشانه آنست که به زودی ارثی به او خواهد رسید.

تعبیر خواب حاملگی نزدیکان

اگر در خواب ببنید که دیگران حامله هستند با توجه به شرایط فرد و شما و همچنین جزئیات خواب تعبیر مختلفی دارد برای انکه بتوانید به سکل دقیق خواب خود را تعبیر کنید با ما در تعبیر خواب تلفنی همراه باشید.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب بارداری نشانه خیر و منفعت است و اگزر زنی در خواب ببنید که حامله است به پدرش ارث یا ثروتی خواهد رسید. اگر زن بیوه در خواب ببنید که حامله شده است نشان از به دست اوردن ثروت زیاد است. برای تعبیر خواب دقیق خود در تعبیر خواب تلفنی ما در ارتباط باشید.

پیشنهاد مطالعه

تعبیر خواب کور شدن

تعبیر خواب خون

تعبیر خواب موبایل

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید