تعبیر خواب باران نشانه رحمت و برکت است برخی از امام صادق باران را نشانه پاکی و قبولی توبه از گناهان نیز تعبیر نموده است اگر بران در حالتی سخت و بد ببارد نشانه بلا و بیماری است. یونیکا تنها مرجع رسمی تعبیر خواب را همراهی کنید.

تعبیر خواب باران

باران، در خواب رحمت و برکت است که از سوی خدای تعالی به همه بندگان پاکش می‌بارد. زیرا خواب دیدن باران در زمان مناسب خود، نیکوتر است؛ زمانی که مردمان به آن نیازمندی دارند. اما اگر باران خاصی باشد، مثلاً فقط در یک منطقه سخت ببارد و در سایر مناطق  بارانی  نباشد، این نشان دهنده رنج و بیماری است که ساکنان آن منطقه را تحمل می‌کند.

اگر ببینید که باران به آرامی می‌بارد، این نشانگر خیر و منفعتی است که ساکنان آن منطقه از آن بهره‌مند می‌شوند.

اگر ببینید که باران در ابتدای سال یا اولین روزهای ماه می‌بارد، این نشانگر فراوانی و برکتی است که در طول آن سال یا ماه حاکم خواهد بود.

و اگر ببینید که باران تیره و شدیدی می‌بارد، این نشانگر بیماری است که در آن زمان به ساکنان آن منطقه آسیب می‌رساند.

تعبیر خواب باران امام صادق

تعبیر خواب باران امام صادق
تعبیر خواب باران امام صادق

در مورد دیدن باران در خواب، به دوازده جنبه می‌پردازد:

 1. رحمت
 2. برکت
 3. خواستن کمک و دادخواهی
 4. رنج و بیماری
 5. بلا
 6. کارزار و جنگ
 7. خونریزی
 8. فتنه
 9. قحطی
 10. امان یافتن
 11. کفر
 12. دروغ

تعبیر خواب باران منوچهر مطیعی

تهرانی درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

باران در زندگی روزمره و در وضعیت بیداری نشانگر خیر، برکت و نعمت‌های الهی است. حالا در خواب نیز این حالت دارد، با این حال در چند حالت استثنایی. برخی از مفسران سنتی معتقدند که باران در خواب نشانه‌ای از غم است.

خانم ایتانوس یونانی معتقد بود که باران نعمت است، به ویژه اگر در خواب زیر باران ایستاده باشیم.

باران ملایم و لذت‌بخش در خواب، به‌ویژه اگر در فصلی که انتظارش را داریم باشد، بسیار خوب است و نشانه‌ای از نعمت، شادی و سلامتی است.

تعبیر خواب باران که همه جا می‌بارد، خوب است. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده و باران می‌بارد و همه جا به‌یکسان فرو می‌ریزد، بسیار خوب است.

اما اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد و سایر منازل خشک هستند، خوب نیست؛ زیرا این باران اختصاصی به شما، اندوه و غمی را نشان می‌دهد.

در این شرایط که باران فقط در خانه شما می‌بارد، بهتر است به سلامتی خود و افراد خانواده توجه کنید.

تعبیرخواب باران لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می‌گوید: باران بهره‌برداری و سودآوری را نشان می‌دهد و بوران بهبودی در وضعیت را نشان می‌دهد. باران و آفتاب با هم تحولی خوب و خوشایند به همراه خواهد داشت.

یوسف نبی علیه السلام می‌گوید: دیدن باران نشانه‌ای از امنیت و فراوانی است.

تعبیر خواب باران آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید که در خیابان هستید و هنگام بارش باران، لذت تفریح و گردش را تجربه می‌کنید، این نشانه‌ای است که در خانه شما خوشبختی را تجربه خواهید کرد.

اگر در خواب ببینید ابرهای تیره بارانی را می‌بینید، این نشانه‌ای است که نسبت به انجام وظایف خود ناامید و ناراحت خواهید شد.

اگر در خواب ببینید در آغاز بارش باران تلاش می‌کنید زیر سقفی پناه ببرید تا خیس نشوید، این نشانه‌ای است که در طراحی و اجرای نقشه‌های خود موفق خواهید شد.

تعبیر خواب باران شدید

تعبیر خواب باران شدید
تعبیر خواب باران شدید

اگر ببینید که باران به طور ناگهانی و در زمان نامناسبی می‌بارد، این نشان دهنده‌ی رسیدن لشکری از رنج و مصیبت به آن منطقه است.

تعبیر خواب باران که با آب باران مسح می‌کند، این نشانگر ایمن شدن از ترس و بیم است.

تعبیر خواب باران که بر سر خودش می‌بارد، این نشانگر او را به سفری منتقل می‌کند و با سود و منفعت بازمی‌گرداند.

تعبیر خواب باران به صورت طوفانی بر سر مردمان می‌بارد، این نشانگر وقوع مرگ و فاجعه در آن منطقه است.

اگر ببینید که از هر قطره باران صدایی بیاید، این نشانگر افزایش عزت و جاه اوست.

اگر ببینید که باران به صورت بزرگ و فراوانی می‌بارد و رودخانه‌ها از آن سرازیر می‌شوند و هیچ زیانی به آنجا نمی‌رسد، این نشان دهنده‌ی قدرت و عظمت پادشاه است که خود را بهبود می‌بخشد.

اما اگر ببینید که آب از هوا می‌آید، این بدان کار باران مربوط می‌شود و نشان دهنده‌ی عذاب و بیماری است که در آن منطقه رخ می‌دهد.

تعبیر خواب باران نم نم

ابراهیم کرمانی درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

اگر ببینید که به جای باران، انگبین (یعنی چیزی شبیه باران اما نه واقعی) می‌بارد، این نشان دهنده‌ی وجود فراوان نعمت و ثروت در آن منطقه است، و هر چیزی که ببینید که از آسمان می‌بارد، تفسیرش مربوط به همان موضوع است.

اگر ببینید که باران آب صاف و روشنی است، این نشانگر خیر و آسایشی است که به شما خواهد رسید. اما اگر ببینید که باران آب تیره و ناخوشایندی است، این نشانگر رنج و بیماری است که تحمیل خواهد شد.

تعبیر خواب باران منوچهر مطیعی

تهرانی درباره‌ی این موضوع می‌گوید:

باران در زندگی روزمره و در وضعیت بیداری نشانگر خیر، برکت و نعمت‌های الهی است. حالا در خواب نیز این حالت دارد، با این حال در چند حالت استثنایی. برخی از مفسران سنتی معتقدند که باران در خواب نشانه‌ای از غم است.

خانم ایتانوس یونانی معتقد بود که باران نعمت است، به ویژه اگر در خواب زیر باران ایستاده باشیم.

باران ملایم و لذت‌بخش در خواب، به‌ویژه اگر در فصلی که انتظارش را داریم باشد، بسیار خوب است و نشانه‌ای از نعمت، شادی و سلامتی است.

تعبیر خواب باران که همه جا می‌بارد، خوب است. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده و باران می‌بارد و همه جا به‌یکسان فرو می‌ریزد، بسیار خوب است.

اما اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد و سایر منازل خشک هستند، خوب نیست؛ زیرا این باران اختصاصی به شما، اندوه و غمی را نشان می‌دهد.

در این شرایط که باران فقط در خانه شما می‌بارد، بهتر است به سلامتی خود و افراد خانواده توجه کنید.

تعبیر خواب باران بهاری

محمد بن سیرین می‌گوید، اگر در خواب ببینید که باران در ابتدای سال یا اولین ماه می‌بارد، در آن سال یا آن ماه نعمت‌های فراوانی خواهد بود و مردم در رفاه و خوشبختی قرار خواهند گرفت.

اما اگر در خواب باران شدید و سیلابی ببینید، خوب نیست.تعبیر خواب باران با دانه‌ها و قطرات بزرگ به‌گونه‌ای که در خواب احساس کنید روی صورت و سر شما می‌افتد، نشانه‌ای از یک حادثه بد است، به ویژه اگر با شدت باشد.

 

تعبیر خواب باران به رنگ سیاه

همچنین اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد، اما رنگ قطرات آن تیره است یا به‌طور کلی رنگ طبیعی ندارد، این نشانه‌ای از بیماری برای بیننده خواب است و اگر شما ایستاده باشید و شخص دیگری زیر باران باشد، آن شخص ممکن است بیمار شود.

تعبیر خواب باران در وقت نامناسب نیز درخواب نیکو نیست. به عنوان مثال، اگر در گرمای شدید هستید و نزدیک کولر یا در فضای باز و روی پشت بام خوابیده‌اید و ببینید باران می‌بارد، این خواب خبری از غمی می‌دهد که بیشتر جنبه عام دارد، به ویژه اگر ببینید که باران روی محله یا شهر می‌ریزد.

اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد و شما با آب باران (از ناودان یا آبی که در گودال‌های زمین جمع شده) دست و صورت خود را می‌شوئید، بسیار خوب است و به شما خبر از سعادتی نزدیک می‌دهد. همچنین از این خواب بهتر آن است که با آب باران تماس داشته باشید.

تعبیر خواب وضو گرفتن با باران

وضو می‌گیرید و به آب باران بستگی دارد، که معتقدان اسلامی می‌گویند کسی که با آب باران وضو می‌گیرد، توفیق زیارت حج یا زیارت اعتاب مقدس را خواهد داشت.

به طور کلی، شستن دست و صورت و گرفتن وضو با آب باران نشانه‌ای از امنیت، رهایی و نجات از نگرانی و یأس است و با آن دین خود را پاک می‌کنید.

تعبیر خواب باران رعد و برق

تعبیر خواب باران رعد و برق
تعبیر خواب باران رعد و برق

تعبیر خواب باران که با شدت و فراوانی می‌بارد و مردم از آن بیم می‌کنند و سرپناه می‌جویند، این نشانه‌ای است که برای آن مردم یک حادثه غیر قابل پیش‌بینی رخ می‌دهد.

اگر باران به حدی می‌بارد که سر و صورت و لباس و کفش شما را خیس می‌کند، این نشانه‌ای است که شما به سفری می‌روید و از آن سفر سود می‌برید.

اگر در خواب ببینید که باران می‌بارد و صدای ریزش آن را می‌شنوید و از شنیدن آن لذت می‌برید، این به شما شهرت و آوازه می‌دهد و اگر لذت نبرید، خواب بی‌اثر است و بی‌تفاوت است.

تعبیرخواب باران لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می‌گوید: باران بهره‌برداری و سودآوری را نشان می‌دهد و بوران بهبودی در وضعیت را نشان می‌دهد. باران و آفتاب با هم تحولی خوب و خوشایند به همراه خواهد داشت.

یوسف نبی علیه السلام می‌گوید: دیدن باران نشانه‌ای از امنیت و فراوانی است.

اچ میلر می‌گوید: دیدن باران در خواب نشانه‌ای است که زندگی شما بهبود خواهد یافت. اگر در خواب ببینید که در زیر باران خیس می‌شوید، این به این معناست که مسئله‌ای که امیدی به حل آن نداشتید، باعث خوشحالی شما خواهد شد. اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، این به معنای پایان ناراحتی و مشکلات است.

تعبیر خواب باران دختر مجرد

تعبیر خواب باران دختر مجرد

اگر در خواب ببینید از پنجره به قطرات باران نگاه می‌کنید، این نشانه‌ای است که در کسب ثروت پیروز خواهید شد.

شنیدن صدای باران بر روی سقف، نشانه‌ای است که از شادمانی و لذت خانوادگی خواهید برد و همچنین در اندکی ثروت موفق خواهید شد.

اگر در خواب ببینید هنگام بارندگی قطرات باران روی سقف خانه آبی و طاهر می‌چکد، این نشانه‌ای است که درگیر لذت‌طلبی نامناسب خواهید شد، اما اگر قطرات آب آلوده به گل باشد، نشانه‌ای است که تغییر و تحولی در زندگی شما رخ خواهد داد.

اگر در خواب ببینید هنگام گوش دادن به صدای باران، از عدم تکمیل وظیفه ای ناراضی می‌شوید، این نشانه‌ای است که از چیزی لذت خواهید برد که به دیگران ضرر می‌رساند.

اگر در خواب ببینید باران بر دیگران فرو می‌بارد، این نشانه‌ای است که دوستان اعتماد خود را به شما از دست خواهند داد

اگر یک دختر در خواب ببیند که زیر باران به خیابان می‌رود و لباسش خیس و کثیف می‌شود، این نشانه‌ای است که با بی‌احتیاطی، به لذت احمقانه‌ای تسلیم می‌شود و در نتیجه، دوستانش به او شک و تردید خواهند داشت.

اگر در خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه می‌بارد، این نشانه‌ای است که در محیط‌های اجتماعی که وارد آنها خواهید شد، حس دلسردی و ناامیدی خواهید کرد.

تعبیر خواب باران با طوفان نشانه‌ای است که با وقوع رویدادهای تلخ و ناگوار مواجه خواهید شد.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب باران نشانه خیر و برکت است به شرطی که در حالات غیر طبیعی نبارد قدم زدن زیر باران برای ئختر مجرد نشانه پیدا کردن مسیر زندگیست.برای تعبیر خواب تلفنی اختصاصی رویاهای خود در کانال تعبیر خواب تلگرام با ما باشید.

پیشنهاد مطالعه

تعبیر خواب ببر

استخاره خوب و بد

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید