تعبیر خواب انگور یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن انگور سفید روزی حلال بود و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم.

سوره یوسف آیه «۳۶» ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت.

سوره یوسف آیه «۴۱» حضرت دانیال گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود.

معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.

تعبیر خواب انگور سرخ

محمدبن سیرین، با رجوع به تفسیر خواب‌ها، دربارهٔ انگور سفید و سرخ توضیحاتی داده است.

بر اساس گفتهٔ او،تعبیر خواب خوردن انگور سفید به موقع مناسب دلیلی بر کسب مالی است که با دشواری به دست می‌آید.

همچنین، تعبیر خواب خوردن انگور سرخ به موقع مناسب منفعتی اندک دارد.

به طور کلی، انگوری که پوست سختی دارد، نشانهٔ کسب مالی با دشواری است و انگوری که پوست روشنی دارد، نشانهٔ کسب مالی حَلال است

تعبیر خواب انگوری که آبش تیره است، نشانهٔ کسب مالی حَرام است

تعبیر خواب انگوری که رنگش قرمز است، نشانهٔ عزّت و جاه است.

اما انگوری که شیرین‌تر و تازه‌تر است، نشانهٔ کسب مال و جاه است و آزادی و قدرتی بیشتر برای صاحبش به دنبال خواهد داشت.

تعبیر خواب انگور سیاه

تعبیر خواب انگور جابر مغربی

جابر مغربی در خصوص دیدن انگور در خواب نیز تعبیراتی را ارائه کرده است.

معصر(وسیله ای برای گرفتن آب انگور)

بر اساس گفتهٔ او، اگر کسی در خواب ببیند که انگور در معصر چوبین فشرده می‌شود، نشانهٔ این است که به خدمت پادشاه ستمگری خواهد رفت.

اگر معصر از خشت و گل باشد، نشانهٔ این است که به خدمت پادشاه بادیانت خواهد رفت.

همچنین؛ اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک باشد، نشانهٔ این است که به خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت خواهد رفت.

اگر انگور در طشت فشرده شود، نشانهٔ خدمت زنی بزرگ است و اگر در کاسه فشرده شود، نشانهٔ خدمت شخصی خسیسی است.

همچنین؛ اگر انگور در معصر با اهل و عیال فشرده شود، نشانهٔ آن است که صاحب خواب و خانواده‌اش به خدمت پادشاه منفعت خواهند رسید.

در مجموع، دیدن انگور در خواب برای کسب مال، قدرت، و عزّت چیزی است که باید با توجه به شرایط و جزئیات دیده شده در خواب، تعبیر شود.

برای تفسیر دقیق و تعبیر رویاهای خود  تعبیر خواب رایگان را امتحان کنید

 

تعبیر دیدن اسب درخواب 

تعبیر خواب انگور سیاه و سفید حضرت امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق، دربارهٔ انگور سیاه و سفید توضیحاتی داده است.

بر اساس گفتهٔ ایشان، خوردن انگور سیاه و سفید به موقع مناسب می‌تواند نشانهٔ فرزند نیک، علم فرائض، و مال حلال باشد.

همچنین؛ اگر در خواب انگور فشرده شد، نشانهٔ آن است که شخص به سه چیز است: مال باخیر و برکت، فراخی نعمت، و در مواجهه با قحط و بلا، ایستادگی و پایداری خواهد داشت.

تعبیر خواب انگور لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو نیز در خصوص انگور، تعبیرات متفاوتی را ارائه داده است. بر اساس گفتهٔ او، خوردن انگور نشانهٔ تب مختصری است

و چیدن آن به معنای جدایی غیر منتظره است.

تعبیر خواب انگور سفید نشانهٔ شادمانی است

تعبیر خواب انگور سیاه نشانهٔ غصه است.

اگر کسی در خواب انگور را ببیند، نشانهٔ این است که به هدف خود خواهد رسید

و اگر کسی به شما انگور بدهد، نشانهٔ آشناییهای تازه است.

کشمش نشانهٔ دعوا در همسایگی است.

تعبیر خواب انگور سرزمین رویاها

تعبیر خواب خریدن انگور، نشانهٔ این است که در کارهایتان باید بسیار محتاط باشید.

تعبیر خواب فروش انگور، نشانهٔ آن است که نگرانی‌های شما برطرف می‌شود و کارهایتان با موفقیت پیش خواهند رفت.

تعبیر خواب انگور سفید، نشانهٔ پیروزی بر دشمنان و بدخواهان است.

تعبیر خواب انگور سیاه نیز، همچنان به محتاطی در کارهایتان توصیه می‌کند.

تعبیر خواب دیدن خوشه‌های انگور نیز، نشانهٔ بیشتر شدن دارایی‌های شماست.

تعبیر خواب انگور می‌چینید، شانس بزرگی در نزدیکی شماست.

لیکن اگر انگور را له می‌کنید، به معنی لزوم تغییر روش زندگی‌تان است.

تعبیر خواب حمل کردن انگور نیز نشانهٔ ثروت است.

در صورتی که کشمش درست کنید، موفقیت شما در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. و در صورتی که کشمش بخورید، پولتان را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب درخت انگور

تعبیر خواب درخت انگور، براساس گفته‌های حضرت امام جعفر صادق، به پنج وجه متفاوت است. به گفتهٔ ایشان؛ درخت انگور نشانهٔ زنی کریمه با نیت خیر و صورت نیکوکار است. امّا در خواب، تعبیر دیدن درخت انگور به پنج شکل متفاوت است؛

اولین تعبیر، منفعت است.

دومین تعبیر، خسارت و زیان است.

سومین تعبیر، نشان‌دهندهٔ مردی با مکر و حیله است.

چهارمین تعبیر، نشانهٔ جنگ و خصومت است.

پنجمین تعبیر، نشان دهندهٔ مال شبهه‌ناک است.

شما هم با شنیدن تعبیر خواب جنگ شگفت زده خواهید شد

تعبیر خواب بیمارستان

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید