49 تعبیر خواب اسب سفید برای دختر مجرد، زن بیوه،زن متاهل

0
206
29 تعبیر خواب اسب سفید برای دختر مجرد

تعبیر خواب اسب سفید در خواب نشانه بزرگی و دست یافتن بهآرزوها و اهداف است تعبیر خواب اسب سفید برای زن متاهل نشانه احترام و بزرگی در خانواده است سوار شئن اسب سفید در خواب میتواند به اتفاقات پیش بینی نشده در زندگی شما صدق کند. یونیکا تنها مرجع اختصاصی تعبیر خواب را همراهی کنید.

تعبیر خواب اسب سفید از نظر معبران

معبران مختلف درباره تعبیر خواب اسب سفید تفسیرهای مختلفی را عنوان کرده ‌اند. ابن سیرین و امام صادق آن را نشانه تحول در زندگی عاطفی ئ معنوی قلمداد کرده‌اند و ابراهیم کرمانی آنرا نشانه رسیدن به ‎آرزوها میداند.

تعبیر خواب اسب سفید حضرت دانیال

حضرت دانیال می‌گوید که اگر کسی در خواب اسب سفید را ببیند، این نشانه‌ای از بزرگی و عز و جاه است. اگر اسب سفید را نشسته ببیند و اسب مطیع و فرمانبردارش باشد، این نشانه‌ای از عز و بزرگی در دولت و قدرت او است. اما اگر کسی اسب را فرا گرفته و بر آن نشسته ببیند، این نشانه‌ای از شرف و بزرگی است، اما کمتر از آنچه در مورد اسب تازی گفته شد.

تعبیر خواب اسب سفید  نقصانی داشته باشد مثل یازین یا نمد زین یا لگام، این نشانه‌ای از کمبود در بزرگی اوست. اگر دم اسب طولانی و پرپرده بود، نشانه‌ای است که خادمان و چاکران وی خواهند بود. اما اگر دم اسب کوتاه بود، نشانه‌ای است که خادمان و چاکران وی نخواهند بود. اگر بخواب دید که بخاری از اندام اسب کم است، این نشانه‌ای از نقصان در عز و شرف اوست. اگر دید که با اسب در جنگ و نبرد هستند و اسب غالب است و فرمانبر وی نیست، این نشانه‌ای از مصیبت و گناه است.

تعبیر خواب اسب سفید ابن سیرین

محمد بن سیرین می‌گوید که اگر کسی در خواب ببیند که بر اسب سفید برهنه‌ای  نشسته است، این نشانه‌ای از مصیبت و معصیت و گناه بیشتر اوست. اگر آن اسب متعلق به شخص دیگری باشد، همان چیزی که گفته شده خداوند به آن شخص تعلق دارد. اگر دید که بر اسب برهنه نشسته است ولی مطیع شده، این نشانه‌ای از بزرگی و شرف است.

اگر دید کسی بر روی یک اسب سسفید نشسته است و آن اسب روی بام خانه یا دیوار است، نشانه‌ای از گناه بیشتر و صعب تر است. اگر ببیند کسی بر روی یک اسب نشسته است و آن اسب در هوا پرواز می‌کند، یا پرواز می‌کند مثل کلاغ، نشانه‌ای است که شخص به صلاح دین و حرمت خود از پادشاه خدمت خواهد کرد.

تعبیر خواب اسب سفید ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید که اگر کسی در خواب دید که بر یک اسب سفید نشسته است، نشانه‌ای است که به کاری معتبر شاهاد داده است. اگر دید کسی بر روی یک اسب سیاه نشسته است، نشانه‌ای است که به مال و مقام مالک آن خواهد رسید. اگر دید کسی بر روی یک اسب کم‌پوشیده نشسته است، نشانه‌ای است که قوت و بزرگی پادشاه را خواهد یافت. اگر دید کسی بر روی یک اسب با موهای سرخ (آبلق) نشسته است، نشانه‌ای است که به صلاح دین و حفظ حقوق پادشاه توجه خواهد کرد.

تعبیر خواب اسب سفید امام صادق

تعبیر خواب اسب سفید امام صادق

حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند: تعبیر خواب اسب سفید بر پنج وجه بود، اول: عز و احترام، دوم: مقام و مرتبت، سوم: فرمانروایی، چهارم: بزرگی و عظمت، پنجم: خیر و برکت. اگر کسی ببیند یوزه بر اسب نشسته است، دلیل این است که جهودی با زن وی فساد نماید. اگر ببیند سگی بر اسب نشسته بود، دلیل این است که مغی با زن او فساد نماید.

تعبیر خواب اسب سفید زن متاهل

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر دید که اسب سفید نوحه می‌کند، دلیل آن نشان‌دهنده ثروت زیاد به دلیل زنان است. اگر دید که با اسب سفید سخن می‌گوید، دلیل این است که کار عجب و نامعقول به وقوع خواهد پیوست و مردمان را تعجب‌آور خواهد کرد. اگر دید که اسب سفید را می‌کشد، دلیل آن است که به ثروت خواهد رسید، اما اگر اسب سفیدبه قتل رسید یا گم شدن، دلیل آن این است که از کنیزک جدا خواهد شد.

تعبیر خواب اسب سفید زن بیوه

محمد بن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب اسب سفید برای زن بیوه، اگر مطیع نبود، مردی بدخوی است و چون مطیع بود، نیکو است. اگر ببیند بر اسب سفیدی بدون زین نشسته بود و ندانست که اسب از آن کیست، دلیل این است که به سفر خواهد رفت. اگر بر اسب خود نشسته بود، چون سفر کند با سود و منفعت آید. اگر ببیند بر اسب زین یا پالان یا عماری نهاده است، دلیل این است شوهر کند.

تعبیر خواب اسب سفید ماده برای زن بیوه

تعبیر خواب اسب سفید ماده برای زن بیوه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب اسب سفید برای زن بیوه اگر ببیند بر اسب ماده سیاه نشسته بود و بلند بالا بود، دلیل این است که مردی به او نزدیک شود که به او خدمت کند . اگر اسب را به گونه سفید ببیند، آن مردی با جمال و خوبرو خواهد بود. اگر اسب به گونه سبز دید، دلیل آن است که مردی دیندار و پرهیزکار است. اگر اسب به گونه سرخ دید، دلیل آن است که مردی مطرب و معاشر دوست است. اگر اسب به گونه زرد یا اشقر دید، دلیل آن است که مردی بیمار شده و روی زرد خواهد داشت. اگر اسب سفید برهنه و رام شده را ببیند، دلیل این است که با مردی ضعیف روبرو خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید: اسب سفید ماده در خواب مولازاده بود. اگر اسب سفید  نر باشد، صحبت مردانه را نشان می‌دهد و باید دانست که گوشت و پوست اسب سفید رای زن بیوه مال است و بعضی از معبران گفته‌اند: گوشت اسب سفید منبع بیماری است. اگر ببیند شیر اسب سفید را می‌خورد، دلیل این است که با دشواری و ترس و بیم روبرو خواهد شد.

محبوب‌ترین‌ها

تعبیر خواب شراب خوردن : نشانه خیانت یک زن است؟

تعبیر خواب رابطه جنسی: نشان قوی شدن برای مرد و ثروت برای زن است

تعبیر خواب زنده شدن مرده: این هشذار را حدی بگیرید

تعبیر خواب لباس عروس: یک خبر خوش و اتفاق خوب در انتظار شماست.

29 تعبیر خواب اسب سفید برای دختر مجرد

1ـ اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید ، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد ، نشانة آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می کند . اما اگر اسب سیاه باشد ، نشانة آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه ، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به کاری خطا می زنید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانة آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .

3ـ دیدن اسبهایی با رنگ تیره در خواب ، علامت آن است که برخی از لذتهای زود گذر را تحربه خواهید کر د .

4ـ اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می کنید ، نشانة آن است که به ثروتی دست می یابید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند .

5ـ اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید ، علامت آن است که زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت .

6ـ سوار شدن بر اسبی سرکش در خواب ، علامت آن است که در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می کند .

7ـ اگر خواب ببینید اسبی با اسبهای دیگر در حال فرار است ، نشانة آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید .

8ـ اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید ، نشانة آن است که در سایة زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد .

9ـ تعبیر خواب  کره مادیان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستی بین افراد است .

10ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذرید ، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانة آن است که خوشیها به نومیدی مبدل می گردند .

تعبیر خواب اسب سفید
11-اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می گذرید، نشانة آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود. اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت.

12-تعبیر خواب اسب سفید زخمی در خواب، نشانة آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد.

13-تعبیر خواب اسب سفید مرده در خواب، علامت هجوم نومیدیهاست.

14-اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می رود، نشانة آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می شود. اگر 15-خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی دهد به پیروزی کامل دست یابید.

16-اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند، نشانة‌آن است که به خواستگاری زنی می روید که شما را نمی پذیرد و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت.

17-اگر خواب ببینید دهنة اسبی را می گیرید و اسب را رام می کنید یا زین که در هر کاری موفق خواهید بود. اما اگر در خواب موفق نشوید دهانة اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد، علامت آن است که بخت و اقبال به شما پشت می کند.

18-تعبیر خواب اسب سفید خال دار در خواب، علامت آن است که دست به هر کاری که بزنید، سودآور خواهد بود.

19-اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید، علامت آن است که یقیناً به موفقیت دست خواهید یافت. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانة آن است که همسری وفادار خواهد یافت.

20-اگر در خواب نعل اسبی ببینید، علامت آن است که با تلاش خود ثروتی گرد می آورید.

21-دیدن اسبهای مسابقه در خواب نشانة آن است که در زندگی بیشتر به خوش گذرانی می پردازید.

22-اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه ای شرکت کرده اید، علامت آن است که سعادتمند می شوید و از زندگی خود لذت می برید.

23-اگر خواب ببینید اسبی رامی کشید، نشانة آن است که با خودخواهی دوستان را از خود دور می کنید.

24-اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده اید، علامت آن است که با تلاش بسیار تحمل سختیهای زندگی به ثروت و آسایش دست می یابید.

25-اگر زنی خواب ببیند، بر اسبی بی زین سوار شده است، نشانة آن است که دیگران به او کمک خواهند کرد تا زندگی ای فارغ و آسوده داشته باشد.

26-اگر خواب ببینید اسبی را قشو می کنید، نشانة آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید.

27-اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می کنید، علامت آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید.

29-اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوک تپه تتها می مانید، نشانة آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می کنید و سر انجام پیروز می شوید. اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقام
ای والادست مي‌يابيد.

تعبیر خواب اسب سفید روانشناسی

در روانشناسی،تعبیر خواب اسب سفید  ممکن است نمایانگر نقطه ضعف و نیاز به کمک و حمایت باشد. این نوع خواب ممکن است به تلاش برای پذیرش و کمک خواهد اشاره کرد. اسب سفید همچنین می‌تواند نمایانگر پاکی و صفا درونی، صلح و آرامش باشد. این خواب می‌تواند نشانه‌ای از تمایل به تحول و تجدید شروع در زندگی باشد، به عنوان یک نماد برای تغییر و رشد شخصیتی دیده می‌شود.

از طرف دیگر، اسب سفید ممکن است نمایانگر قوت و قدرت داشته باشد، زیرا اسب‌های سفید در تاریخ و فرهنگ بسیاری اغلب به عنوان نماد قدرت و شجاعت شناخته شده‌اند. از این رو، خواب اسب سفید می‌تواند به تعادل بین قوت و ظرافت، صفا و قدرت، پاکی و پرخوری اشاره کند.خواب هاب خودتان را براساس کلمه و حروف به شکل رایگان سرچ کنید تعبیر خواب آنلاین. تعبیر خواب اختصاصی در

کانال تعبیر خواب تلگرام

1. نمایانگر نقطه ضعف و نیاز به کمک و حمایت: تعبیر خواب اسب سفید ممکن است نمایانگر نیاز شخص به کمک دیگران و حمایت در مواقع دشوار باشد. این خواب می‌تواند به تلاش برای پذیرش و درخواست کمک اشاره کند.

2. نماد صفا و پاکی: تعبیر خواب اسب سفید ممکن است در خواب به عنوان نمادی از صفا و پاکی درونی شخص تعبیر شود. این خواب می‌تواند به تمایل شخص به پاک‌بازی و رهایی از بارهای روحی و عقلی اشاره کند.

3. نشانه تغییر و رشد: خواب اسب سفید ممکن است نشانه‌ای از تمایل شخص به تحول و تجدید شروع در زندگی باشد. این خواب می‌تواند به تمایل به رشد شخصیتی، تغییر در الگوهای رفتاری و تحولات مثبت اشاره کند.

4. نماد قدرت و شجاعت: اسب سفید در برخی فرهنگ‌ها به عنوان نماد قدرت و شجاعت شناخته شده است. لذا، خواب اسب سفید ممکن است نمایانگر قدرت، قوت و شجاعت داشته باشد.

5. تعادل بین قدرت و ظرافت: تعبیر خواب اسب سفید می‌تواند نماد تعادل بین قدرت و ظرافت، صفا و قدرت، پاکی و پرخوری باشد. این خواب می‌تواند به تلاش شخص برای حفظ تعادل در زندگی و ارتباطاتش اشاره کند.این خواب قرینه تعبیر خواب گربه است.

6. نماد صلح و آرامش: اسب سفید ممکن است در خواب به عنوان نماد صلح و آرامش درونی تعبیر شود. این خواب می‌تواند به تلاش شخص برای یافتن آرامش و صلح در زندگی اشاره کند.

پیشنهاد مطالعه

تعبیر خواب خندیدن

تعبیر خواب رقصیدن

تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب منی

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید