تعبیر خواب انجیر نشانه غم و بیماری است اگر در خواب انجیر سبز بخورید هیچ تعبیر ندارد و چیدن انجیر در خواب نشانه پشیمانی است یونیکا را همراهی کنید.

تعبیر خواب انجیر ابن سیرین

محمد بن سیرین می‌گوید: اگر در خواب انجیر را بخورید و این اتفاق در وقت مناسب رخ دهد، نشانه‌ای است که شادی و خوشحالی به شما خواهد رسید. اما اگر خوردن انجیر در خواب بی وقت و نامناسب باشد یا اگر انجیر را جمع کنید یا به کسی بدهید، این نشانه‌ای است که غم و اندوه به شما خواهد رسید و باید تلاش کنید تا از آن پیشامد متحمل شوید.

تعبیر خواب انجیر خوردن ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب انجیر خوردن انجیر زرد در خواب، نشانه‌ای است که بیماری به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب انجیر سیاه نشانه‌ای است که غم و اندوه به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب انجیر سبز در وقت مناسب، به دلیل طعم شیرینی که دارد، هیچ ضرری ندارد.

تعبیر خواب انجیر خوردن
تعبیر خواب انجیر خوردن

تعبیر خواب انجیر زرد

در کتاب “نفایس الفنون” آمده است که دیدن انجیر در خواب نیکو است و نشانه‌ای است برای رزق و روزی حلالی که به بیننده رویا می‌رسد.تعبیر خواب برگ انجیر نماد اندیشه و خرد است.

اما ابن سیرین اعتقاد دارد که دیدن انجیر در خواب هیچ ارتباطی با خوب یا بد بودن فصل ندارد. بلکه اگر در خواب انجیر را بخورید یا جمع کنید، به شما ضرری خواهد رسید و اقدامی انجام می‌دهید که پس از آن ندامت و شماتت به دنبال دارد.برخی دیگر نیز انجیر را نشانه بیماری می‌دانند، به ویژه انجیر زرد و لهیده.

اما نگارنده معتقد است که انجیر به عنوان یکی از میوه‌های مقدس شناخته شده و در مذاهب توحیدی به آن نیکی نام برده شده است، بنابراین دیدن انجیر در خواب نیکو است.

با این حال، باید در نظر داشت که معانی دیگری که انجیر در رابطه با عوامل دیگر در خواب دیده می‌شود، نیز مورد توجه قرار گیرد. به طور خلاصه،تعبیر خواب انجیر سیاه نشانه غم و اندوه است و انجیر سبز و شیرین تأثیری ندارد. در هر صورت، از دیدن انجیر در خواب نگران نباشید، زیرا این نشانه نیکو است.

تعبیر خواب چیدن انجیر

تعبیر خواب چیدن انجیر:با دیگران روابط خوبی خواهید داشت.

تعبیر خواب انجیر سبز

طبق گفته‌های ابراهیم کرمانی: تعبیر خواب انجیر سبز شیرین می‌خورید، این به معنای عدم وارد شدن ضرری برای شما است.

منوچهر مطیعی نیز می‌گوید که دیدن انجیر سبز، اگر سیرین باشد، بی‌ضرر است.

تعبیر خواب انجیر خشک

این خواب به شما می‌گوید که در آینده‌ای نزدیک، افرادی وارد زندگی شما می‌شوند که شما دوست ندارید با آنها همکاری کنید. همچنین، خوردن این نوع انجیر نیز نشان دهنده رفتاری بدی است که ممکن است به زودی تجربه کنید.

تعبیر خواب انجیر خشک 
تعبیر خواب انجیر خشک

تعبیر دیدن انجیر خشک در عالم رویا بیانگر این است که بیننده رویا پولش را از دست می‌دهد. این خواب ممکن است به بدبختی، کسالت شنیدن اخبار متاثرکننده، حتی مرگ عزیزان و نیاز فوری به دفع خطرات اشاره کند. در این صورت، پیشنهاد می‌شود برای دفع خطرات، اقداماتی انجام داده و یک صدقه کوچک به صورت مختصر بدهید.

در بیشتر منابع و کتب مرتبط با تعبیر خواب، رنگ سبز به عنوان نمادی برای بیماری روحی، افسردگی و اضطراب استفاده می‌شود.

تعبیر خواب انجیر سیاه

طبق گفته‌های ابراهیم کرمانی، دیدن انجیر سیاه در خواب به غم و غصه اشاره می‌کند.

منوچهر مطیعی نیز دیدن انجیر سیاه را تعبیر می‌کند که به معنای غم است.

تعبیر خواب انجیر سفید

ابن سیرین معتقد است که خوردن و چیدن انجیر در خواب کاری است که در نهایت پشیمانی می‌کنید.

لیلا برایت می‌گوید که چیدن انجیر در خواب به معنای تلاش برای موفقیت و رسیدن به اهداف بزرگ است.

تعبیر خواب برگ انجیر:

در خواب نشانه‌ای است که فرد با ایمانی هستید. اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید، این به معنای تلاش و موفقیت در رسیدن به هدفتان است.

تعبیر خواب انجیر برای دختر

اچ میلر می‌گوید که اگر یک دختر درخت انجیر را در خواب ببیند، نشانه‌ای است که با فرد مهمی قرارداد ازدواج می‌بندد. همچنین، اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد می‌خورید، احتمالاً بیمار می‌شوید.

در کتاب “سرزمین رویاها” آمده است که خواب انجیر در فصل آن نشانه‌ای از لذت و احترام است، اما خواب انجیر در خارج از فصل آن نشانه‌ای از غم و اندوه است. همچنین، خوردن انجیر نشانه‌ای است که ثروتتان را به باد خواهید داد، و اگر انجیر خشک ببینید، پولتان را از دست خواهید داد.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب انجیر در خواب نشانه غم و اندوه است و خوردن انجیر زرد نشانه بیمار شدن است. اما انجیر سبز در خواب تعبیری ندارد. و چیدن انجیر در خواب موجب پشیمانی است.

پیشنهاد مطالعه

استخاره تلفنی

تعبیر خواب گریه کردن

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید