تعبیر خواب گربه به معنای شخصی است که باعث فساد و سرقت می‌شود. اگر گربه در خانه‌اش را ببینید، نشانه دزدی در آن محل است. اگر گربه در خانه‌اش چیزی بخورد، نشانه دزدی از آن محل است. و اگر گربه را بکشید، نشانه قتل دزدان و خشم و قهر است. یونیکا تنها مرجع رسمی تعبیر خواب را همراهی کنید.

تعبیر خواب گربه

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: در خواب، گربه نشانه مردی است که خصوصیت‌های دزد و فاسد دارد که درست است؛ زیرا گربه نمی‌تواند شخصی را به صورت مجسمه نشان دهد، چون گربه هیچ خصوصیت مردانگی ندارد و برعکس، بیشتر خصوصیات مشابه خصوصیات زنان را داراست.

گربه حیوانی آرام و قابل تربیت است که قدرت شکار و  وفاداری را داراست. آن حس وفاداری ضعیف است، اما نسبت به بچه‌ های خود عاشقانه رفتار می‌کند و به دفاع از آنها جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهد. گربه علاقه‌مند به تمیزی و زیبایی خود است و خصوصیات دیگری دارد که همگی در بدن زن دیده می‌شود.

بنابراین چند تن از مفسران به خصوص مفسران غربی گربه را به عنوان نمادی از زن معرفی کرده‌اند، نه همسر. با توجه به تفاوت بین جنس و همسر، اگر در خواب گربه‌ای قشنگ و با درخششی را که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست ببینید، چنین زنی در زندگی شما پیدا می‌شود یا به ملاقات شما خواهد آمد.

نوشته شده است که گربه، زنی است که دوست دارد دزدی کند و این کار برایش عادت شده است. اگر در خواب گربه‌ای را دارید که دستش گِج است، زنی که نقش آن در زندگی شماست.

اگر چند گربه را در جایی جمع ببینید، چند زن درباره شما صحبت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و در مورد شما غیبت می‌کنند.

اگر گربه از خانه شما چیزی را دزدید، نشانه تجاوز به مال و دارایی شماست و فردی که این کار را انجام می‌دهد، زنی است که تجاوز کند.

اگر در خواب گربه‌ای را در بغل خود داشته باشید و به سینه خود فشار داده باشید، نشانه زنی فریب‌کار است که شما را فریب می‌دهد.

اگر گربه را به دوش گرفته باشید، نشانه زنی است که مسلط بر شما می‌شود. اگر در خواب به گربه غذا داده باشید، نشانه خرج کردن پول برای یک زن دروغگو و فریب‌کار است.

اگر به دنبال گربه دوانید تا آن را بگیرید، نشانه زنی است که شما را به استیصال وا می‌دارد و سرگردانتان می‌کند.

گربه در خانه شما موش گرفته باشد، نشانه حسن خدمت یک زن برای شماست، اما باید به یاد داشته باشید که او نسبت به شما صادق نیست..

 

تعبیر خواب گربه امام صادق

حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند که دیدن گربه در خواب بر پنج معناست: اول، نشانه دزدی؛ دوم، نشانه سخن چینی؛ سوم، نشانه بیماری؛ چهارم، نشانه زنی مهربان و دلسوز؛ پنجم، نشانه جنگ و دشمنی است

تعبیر خواب گربه منوچهر مطیعی
تعبیر خواب گربه منوچهر مطیعی

تعبیر خواب گربه سیاه

تعبیر خواب گربه سیاه: چنگ خوردن از گربه:مانع

تعبیر خواب گربه سیاه: بدبختی

تعبیر خواب گربه نوازش کردن آن: ناسپاسی

تعبیر خواب گربه‌ ای که میو میو می‌کند: یک دعوی طولانی

تعبیر خواب پوست گربه: پیدا کردن یک شیء گم‌شده

تعبیر خواب دیدن گربه: دوست نا‌دوست

تعبیر خواب گربه سیاه وحشی: دوست خطرناک زدن

یک گربه سیاه: خیانت

یوسف نبی علیه السلام می‌گوید: دیدن کشتن گربه درویش گردد

تعبیر خواب گربه در خانه

تعبیر خواب بچه گربه
تعبیر خواب بچه گربه

آنلی بیتون می‌گوید:

1- اگر خواب ببینید تعبیر خواب گربه‌ ای را نمی‌توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است.

2- اگر خواب ببینید گربه‌ای به شما حمله ورمی‌شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگ‌تان دربیاورند.

3- تعبیر خواب گربه‌ ای را از خود می‌رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می‌شوید.

4- اگر در خواب گربه‌ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانهٔ مرگ قرار می‌گیرد، اما اگر خواب ببینید گربهٔ لاغر و کثیف را از خود می‌رانید، نشانة آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می‌شود.

5- شنیدن صدای گربه در خواب، نشانة لطمه‌خوردن از دوستی ریاکار است.

6- اگر خواب ببینید گربه‌ای به شما چنگ می‌زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست‌آوردنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگِ شما بیرون می‌آورد.

7- اگر دختری خواب ببیند بچه‌گربه‌ای بغل کرده است، نشانة آن است که دیگران به او خیانت می‌کنند.

8- خواب گربه مفید و تمیز، نشانة زیان مالی است.

9- اگر تاجری در خواب گربه ببیند، نشانة آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد. رقبایل او می‌خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند.

10- دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه، در خواب، نشانة آغاز دعوا و کشمش است.

تعبیر خواب بچه گربه

 

تعبیر خواب بچه گربه
تعبیر خواب بچه گربه

آنلی بیتون درباره خوابیدن و دیدن بچه گربه در خواب صحبت می‌کند. او می‌گوید که اگر زنی در خواب ببیند یک بچه گربه زیبا را، نشانه‌ای است که ممکن است به دام فریب ماهرانه‌ای کشیده شده باشد.اما اگر توانسته باشد خودش را از فریب نجات دهد.

اگر زن در خواب بچه گربه ای کثیف و لاغر را ببیند، علامت آن است که ممکن است قربانی بی‌احتیاطی‌های خود شود.او معتقد است که دیدن بچه گربه ها در خواب، نشانه‌ای از تحمل مشکلات کوچک، انزجارآور و زیان مالی است.

برای اینکه خواب خود را به شکل تخصصی تعبیر کنید و از معنی رویای خویش آگاه شوید میتوانید در کانال تعبیر خواب تلگرام یونیکا عضو شوید.

تعبیر خواب بچه گربه آنلی بیتون

که اگر خواب ببینید که بچه گربه‌ها را می‌کشید، نشانه‌ای است که قادر خواهید بود بر نگرانی‌ها و ناراحتی‌های زندگی غلبه کنید.در نهایت، او می گوید که اگر در خواب ببینید که مار بچه گربه‌ای را می‌کشد، دشمنان شما قصد دارند به شما آسیب برسانند، اما در نهایت خودشان به سرنوشت بدی روبرو خواهند شد

تعبیر خواب کشتن گربه

ابراهیم کرمانی می‌گوید که اگر گربه را بکشید و پوست آن را بکنید، نشانه غارت مالی است و اگر صبح گربه را در خواب ببینید، نشانه بیماری طولانی مدت است.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب گربه نشانه از دوستی حیله‌گر و مکار است که به شما نزدیک شده و قصد دارد با فریب و دورغ به شما زیان برساند اگر در خواب ببنید که گربه‌ای در خانه دارید نشانه یک زن خیانتکاردر زندگی شماست که قصد فریب شمارا دارد در اکثر کتب تعبیر خواب گربه به زیان تفسیر شده است. برای تعبیر دقیق تر خواب خود می‌توانید در تعبیر خواب تلفنی یونیکا در ارتباط باشید.

پیشنهاد مطالعه

 

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید