تعبیر خواب کور شدن در خواب نشانه گمراه شدن در زندگی و فریب خوردن است ممکن است این گمراهی منجر به ضرر و زیان مالی، جانی و یا عاطفی شود یونیکا را دنبال کنید تا تعبیر خواب نابینا شدن را به شکل درک کنید.

تعبیر خواب کور شدن

اگر در خواب دیدید که یک چشمتان نابینا شد  تعبیرش این است که در آینده اعتماد به نفستان را از دست خواهید داد. سعی کنید از افراد با تجربه بیشتر مشاوره بگیرید.

1_تعبیر خواب کور شدن نشانه یک خطر است که شما را تهدید میکنند.

2_نابینا شدن یک زن بیوه در خواب میتواند نشانه خیانت به او و تهمت و حرفهای دورغ پشت سر او باشد.

3_ تعبیر خواب کور شدن دختر مجرد نشانه میل جنسی اوست که ممکن است با اعتماد بع افراد ریاکار به باری گرفته شده باشد.

تعبیر خواب کور شدن خودم

 

تعبیر خواب مرد نابینا

4- دیدن مرد نابینا در خواب نشانه این است که در قمار خوش شانس خواهید بود. اما ریسک کردن زیاد باعث می شود که در مواردی کار دستتان بدهد و به دردسر بیوفتید.

تعبیر خواب مرد یک چشم

5- اگر در خواب مرد یک چشمی را دیدید تعبیرش این است که سعی می‌کنید اشتباهاتتان را پنهان کنید. شما به جای اینکه شجاع باشید در پشت دیگران مخفی می‌شوید و شجاعت مقابله با کارهایتان را ندارید.

تعبیر خواب زن نابینا

6- تعبیر خواب دیدن زن نابینا این است که کسی در مورد شما شایعه پراکنی می‌کند. آن شخص ممکن است کسی باشد که شما در سخت‌ترین لحظات به او کمک کرده باشید. تصورش را هم نمی‌کنید که اینگونه جواب خوبی به شما را بدهد.

محبوب‌ترین تعبیر‌ها

تعبیر خواب نان

تعبیر خواب عسل

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب زن یک چشم

7- دیدن زن یک چشم هم در خواب نشانه استرس است. کسی قدر زحمات شما را نمی‌داند و به همین دلیل سعی می‌کنید با کارهای دیگران را متوجه خود کنید. سعی کنید درست و اصولی و منطقی زندگی کنید.

تعبیر خواب کودک نابینا

‍ 8- تعبیر خواب کور شدن کودک نشانه این است که باید از دیگران فاصله بگیرید. شما در مرحله‌ای قرار دارید که نمی‌توانید به تنهایی سنگ صبور همه باشید و مشکلات دیگران را بشنوید. برای مثبت بودن به افراد مثبت احتیاج دارید تا به شما انگیزه و شادی بدهند.  تعبیر خواب نابینا شدن خود

9- اگر در خواب دیدید که خود را کور می‌کنید تعبیرش این است که اتفاقات بد گذشته باعث شده که چشمتان را روی همه چیز ببندید. موانع اجازه نمی‌دهد که راه درست را بروید و همیشه سرعت را از شما می‌گیرد.  تعبیر خواب نابینا شدن توسط شخص دیگر

10- اگر خواب دیدید که شخصی دیگر شما را نابینا کرده تعبیرش این است که باید مراقب رفتار خود باشید. اکثر کسانی که می‌شناسید دشمن شما هستند و به شما حسادت می‌کنند.

تعبیر خواب نابینا شدن اگر در خواب بیند نابینا شد، دلیل که در اسلام گمراه است. اگر یک چشم او نابینا شد، دلیل که نیمه‌ای از دین او برود یا گناه بزرگ کرده باشد.

تعبیر خواب نابینا شدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر نابینا را دست بگیرد و می‌برد، دلیل که مؤمن و رحیم بود. اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس را از راه ببرد.

تعبیر خواب نابینا شدن امام صادق

تعبیر خواب نابینا شدن
تعبیر خواب نابینا شدن

حضرت امام جعفر صادق فرمایند: دیدن نابینایی در خواب بر شش وجه است. ۱. درویشی. ۲. بدحالی. ۳. غم و اندوه. ۴. نقصان. ۵. مال. ۶. تباهی دین. قوله تعالی: “صم بکم عمی فهم لا یرجعون” (بقره، آیه ۱۸).

تعبیر خواب کور شدن منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: وقتی در خواب، خودتان را نابینا می‌بینید و احساس می‌کنید کور شده‌اید، نشان آن است که چیزهایی را نمی‌خواهید ببینید. کاری می‌کنید یا کاری قبلاً انجام داده‌اید که از دیدن بازتاب آن شرم دارید یا انتظار واقعه‌ای را می‌کشید که مشاهده آن ما را می‌ترساند.

در مورد تعبیر خواب کور شدن دیگران نیز این نکته صادق است. شخصی که در خواب او را نابینا می‌بینید سمبل یا جانشینی از شخص یا طبقه‌ای از مردم است که فکر می‌کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند. کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل است که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود، نیمه دین او تباه شده است. این هم می‌تواند درست باشد و تعریفی است از همان استدلال چون کسانی که واقعاً مؤمن نیستند و به دین داری تظاهر می‌کنند، نمی‌پسندند دیگران از این راز آگاه شوند لذا مردم را نابینا می‌بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند، خویشتن را کور مشاهده می‌کنند. نابینائی یک چشم گویای خوف و رجا است.

لوک اویتنهاو میگوید:

تعبیر خواب کور شدن در خواب نشانه خطر در زندگی شماست.

تعبیر خواب کور شدن روانشناسی

1. از دست دادن کنترل: خواب کور شدن ممکن است نشان‌دهنده احساس از دست دادن کنترل و توانایی‌های شخصی باشد. این ممکن است به این معنا باشد که فرد احساس می‌کند نمی‌تواند مسیر زندگی‌اش را به درستی هدایت کند و از کنترل بر روی وضعیت خود دچار ناتوانی شده است.

2. اعتماد به نفس: خواب کور شدن ممکن است نشان‌دهنده کاستی در اعتماد به نفس و احساس ناامیدی باشد. فرد احساس می‌کند که قادر به رسیدن به اهداف خود نیست و این باعث کاهش اعتماد به نفس و حس توانایی در او می‌شود.

3. ترس از گمشدن: خواب کور شدن ممکن است نشان‌دهنده ترس از گمشدن در زندگی و دور شدن از مسیر راه باشد. فرد ممکن است احساس کند که گم شده است و نیاز به راهنمایی دارد تا به درستی و صحیحی به هدفش برسد.

4. ناتوانی: خواب کور شدن ممکن است نشان‌دهنده احساس ناتوانی و بی‌قدرتی در مقابله با چالش‌های زندگی باشد. فرد احساس می‌کند که نمی‌تواند به درستی با مشکلات زندگی خود برخورد کند و این باعث بروز استرس و اضطراب در او می‌شود.

5. نگرانی‌ها و ترس‌ها: خواب کور شدن ممکن است نشان‌دهنده نگرانی‌ها و ترس‌های زندگی باشد که فرد را به گذشته‌ای پر از ناامیدی و ترس برمی‌گرداند.

6. تغییرات در زندگی: خواب کور شدن ممکن است به عنوان نشانه‌ای از تغییرات بزرگ در زندگی تفسیر شود. فرد ممکن است در موقعیتی قرار گرفته باشد که نیاز به تغییرات عمیق و جدید دارد و این باعث ترس و ناامیدی در او شده است.

7. احساس عزلت: خواب کور شدن ممکن است نشان‌دهنده احساس عزلت و تنهایی باشد. فرد احساس می‌کند که تنهاست و نمی‌تواند با دیگران ارتباط برقرار کند یا به آن‌ها اعتماد کند.

8. نیاز به راهنمایی: تعبیر خواب کور شدن ممکن است نشان‌دهنده نیاز فرد به راهنمایی و پشتیبانی دیگران باشد. فرد احساس می‌کند که به تنهایی قادر به حل مشکلات خود نیست و نیاز به کمک دارد.

9. تلاش برای پذیرش: تعبیر خواب کور شدن ممکن است نشان‌دهنده تلاش فرد برای پذیرش و درک وضعیت خود باشد. فرد ممکن است سعی دارد وضعیت خود را پذیرفته و با آن مقابله کند.

10. شروع جادوئی: خواب کور شدن ممکن است به عنوان نشانه‌ای برای شروع جادوئی و تغییرات عجیب در زندگی تفسیر شود. فرد ممکن است در حال تلاش برای شروع چالش‌های جدید و پذیرش تغییرات عظیم در زندگی خود باشد.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب کور شدن در خواب نشانه گمراهی و فریب خوردن در زندگی است اگر در خواب ببینید که نابینا شدید باید هوشیار باشید تا بتوانید در مسیر درست قرار بگیرید  برای تعبیر خواب اختصاصی در تعبیر خواب تلفنی و کانال تعبیر خواب ایتا ما را همراهی کنید.

مقالات مرتبط

تعبیر خواب بیمارستان

تعبیر خواب دماغ

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید