تعبیر خواب ستاره در رویاهای ما نشانه اعضای خانواده هستند و اگر در خواب ستاره‌ای نابود و یا در زوال باشد نشانه بیماری اعضای خانواده است. با یونیکا همراه باشید. تا تمام رازهای این خواب را برایتان فاش کنیم.

تعبیر خواب ستاره

به یاد آور زمانی را که یوسف به پدرش گفت: ای پدر، من در خواب یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیدم آنها برای من سجده می‌کنند. (سوره یوسف آیه 4)

پس چون پدر و مادر یوسف وارد شدند، او آنها را در کنار خویش گرفت و گفت: ان شاءالله با امنیت و امان وارد مصر شوید. (سوره یوسف آیه 99)

و پدر و مادرش را بر تخت نشاند و همه آنان پیش او به سجده افتادند. یوسف گفت: ای پدر، این است تعبیر خواب پیشین من. به یقین پروردگارم آن را حقیقت بخشید و به من لطف کرد. آن گاه که مرا از زندان آزاد کرد و شما را از بیابان کنعان به مصر آورد. پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد. بی‌گمان پروردگار من نسبت به آنچه می‌خواهد صاحب لطف است. زیرا او دانا و حکیم است. (سوره یوسف آیه 100)

تعبیر خواب ستاره حضرت دانیال

تعبیر خوابستاره ، دلیل بر بزرگان و امیران است و آفتاب، دلیل بر پادشاه و ماه، دلیل بر وزیران است.

اگر کسی زحل را در خواب ببیند، دلیل بر آن است که وی را با دهقانان کاری افتد که آنان را مال و نعمت باشد. او سفله و بخیل و مکار و فریبنده است.

اگر مشتری را در خواب ببیند، دلیل بر آنکه کاری با پارسا و مصلح و نیک‌خواه خواهد داشت و آن کس دادگر، منصف و باورع خواهد بود. اگر مریخ را در خواب ببیند، دلیل بر آن است که کاری با سرهنگی خون‌خوار و بدکردار خواهد داشت.

اگر زهره را در خواب ببیند، دلیل بر آن است که پیوستگی با خادمان و خاتونان و زنان محتشم خواهد داشت و از آنها خیر و راحت خواهد دید. اگر عطارد را ببیند، دلیل بر آنکه پیوستگی با مردی عالم و دانا و حکیم خواهد داشت و از آن مرد فایده خواهد برد. اگر ببیند که یکی از ستارگان با او سخن می‌گوید، دلیل بر آن است که قدر و بزرگی یابد.

تعبیر خواب ستاره بن سیرین

تعبیر خواب ستاره های  ثانویه مانند شعریی، عیوق، سهیل و اکلیل که برخی از مشرکان آن‌ها را می‌پرستند، اگر کسی آن‌ها را در خواب ببیند، دلیل بر آن است که با اهل ذمه و مشرکان هم‌نشین خواهد شد.

تعبیر خواب ستاره‌ ای بدون علامت است، باید توبه کند. اگر ببیند ستاره‌ای روشن بر زمینی افتاد و روشنایی کم شد، دلیل بر آن است که عالم بزرگ آن دیار هلاک می‌شود و ستارگان روشن به تعبیر عالم هستند.

اگر ببیند ستارگان می‌لرزند، دلیل بر آن است که فتنه و آشوبی در پادشاه و بزرگان پیش می‌آید.

اگر ببیند از آسمان ستاره‌ای بر سرش می‌افتد، دلیل بر آن است که پادشاه نعمتی به اندازه روشنایی آن ستاره به او می‌دهد.

اگر ببیند ستاره‌ای را در دست گرفته، دلیل بر آن است که فرزندی به دنیا می‌آورد و مقرب پادشاه می‌شود.

اگر در خانه‌اش ستاره ببیند، دلیل بر آن است که فرزندان بسیاری خواهد داشت.

تعبیر خواب ستاره فراوان

تعبیر خواب ستاره فراوان
تعبیر خواب ستاره فراوان

اگر ببیند ستارگان پراکنده و آشفته شدند، دلیل بر آن است که پادشاهان پراکنده می‌شوند و اوضاع بد می‌شود.

اگر ببیند ستارگان سعد جمع شدند و حالشان خوب بود، دلیل بر آن است که احوال پادشاهان خوب و پسندیده است. اگر ببیند ستارگان را می‌خورد، دلیل بر آن است که از پادشاه منفعت می‌برد.

اگر ببیند ستارگان از خانه‌اش بیرون آمدند، دلیل بر آن است که فرزندانی دارد که مقرب پادشاه می‌شوند.

اگر ببیند ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند، دلیل بر آن است که پادشاهی می‌یابد.

اگر ببیند با ستارگان سخن نیکو گفته، دلیل بر آن است که پادشاه عادل و دادگر است. اگر برعکس ببیند، پادشاه ظالم و ستمگر است.

اگر ببیند ستارگان با هم جنگیدند، دلیل بر آن است که در آن دیار جنگ و کارزار رخ می‌دهد. اگر ببیند ستارگان را گرفت و در آستین گذاشت، دلیل بر آن است که مالی به دست می‌آورد.

 

تعبیر خواب افتادن ستاره

جابر مغربی:

اگر ببیند از میان ستارگان یکی متحیر و آشفته شد و در کنار او افتاد، دلیل بر آن است که فرزند عزیز و گرامی‌ای به دنیا می‌آورد.

اگر ببیند ستاره طالع در منزل خود است، دلیل بر آن است که نسلش افزایش می‌یابد. اگر ببیند ستاره‌ای را می‌بوسد، دلیل بر آن است که خدمتی بزرگ از سپاه پادشاه می‌کند.

تعبیر خواب ستاره قطبی

دیدن ستارگانی که مردم بدان راه می‌برند، دلیل بر خیر و بزرگی و منفعت است. و دیدن ستارگانی که مردم آن‌ها را می‌پرستند، دلیل بر شر و ضرر است.

تعبیر خواب ستاره امام صادق

امام جعفر صادق دیدن ستارگان در خواب بر نه وجه است:

1. فقیهان
2. علما و دانشمندان
3. قاضیان
4. خلفا
5. وزرا
6. دبیران و نویسندگان
7. خزانه‌داران
8. مردمان جنگجو
9. شاگردان

اگر ببیند که به ستاره‌ای دست یافته، دلیل بر آن است که بر این گونه افراد دست یابد و نیز با چنین افرادی راه پیدا کند.

چنین می‌گویند که در بغداد، مردی مصلح در خواب دید ستاره‌ای روشن به زمین افتاد. نزد معبّر رفت و این را پرسید. معبّر گفت: دلیل بر آن است که عالم فاضل یا قاضیای خواهد مرد. در همان هفته ابوحنیفه درگذشت.

علامه مجلسی می‌گوید:

فروریختن ستارگان به مرگ علما تعبیر شده است. از این رو سال آغاز غیبت کبری را سال تناثر نجوم می‌گویند، به دلیل مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی، علی بن بابویه و سیمری و دیگران.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

در جایی از همین کتاب نوشته شده که بر مبنای نظریه‌های فروید درباره خواب، کسانی که در نظر ما خیلی جاه و مقام دارند و بزرگ و مهم هستند، در خواب نماد ستارگان می‌شوند.

تعبیر خواب ستاره و ماه

کسانی که در نظر ما خیلی بزرگ و مهم هستند و دور از دسترس می‌نمایند، در رویاها به صورت نمادین به شکل خورشید، ماه، ستارگان، شهاب‌ها و کهکشان‌ها ظاهر می‌شوند.

معبران سنتی و قدیمی ما نیز بدون اشاره به این دلیل، خورشید و ماه و ستارگان را پادشاه و همسر پادشاه و وزیران شاه تعبیر کرده‌اند. اما در شرایط امروز که وزیران خیلی دور از دسترس نیستند، ستارگان نمی‌توانند نماد وزیران باشند. زیرا تعبیر خواب‌ها احکام قطعی ندارند و بستگی به نحوه زندگی و برداشت ما دارند.

اگر در خواب ببینید ستاره‌ای بر سینه یا شانه شماست یا آن را به شانه‌تان الصاق کرده‌اید، نشانه آن است که بزرگ می‌شوید و مردم با تکریم به شما می‌نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می‌شوید. اگر ببینید ستاره‌ای را گرفته‌اید، کامیابی و موفقیت شما قطعی است و به مراد می‌رسید. اما اگر ببینید ستاره‌ای کم‌رنگ شده یا گم شده، خواب خوبی نیست.

اگر ببینید ستاره‌ای از خانه‌تان برخاست و کم‌رنگ شد یا ناپدید گردید، خواب خوبی نیست و نشانه مرگ یکی از اعضای خانواده است. اگر ستاره‌ای از محله یا شهرتان به همین نحو برخاست، نشانه مرگ بزرگی از آن دیار است که موقعیتی همچون ستاره داشته است.

اگر ببینید ستارگان را می‌شمارید، نشانه آن است که به کار بزرگی دست می‌زنید و بر جمعی برتری می‌یابید.

تعبیر خواب ستاره برای دختر مجرد

تعبیر خواب ستاره برای دختر مجرد
تعبیر خواب ستاره برای دختر مجرد

تعبیر خواب ستاره برای دختر مجرد

تعبیر خواب ستاره درخشان: خوشبختی

تعبیر خواب ستاره کم‌سو: مانع

تعبیر خواب ستاره دنباله‌دار: مرگ یکی از اعضای خانواده

تعبیر خواب ستاره تیره: غم و غصه در خانه

تعبیر خواب ستاره روشن: خوشبختی

مسافرت با جهت‌یابی از روی ستارگان: موفقیت درازمدت

تعبیر خواب ستاره قطبی: امید واهی

تعبیر خواب ستاره صبح: شادمانی

دیدن ستاره تنها: اتفاق بسیار مهمی رخ می‌دهد

تعبیر خواب ستاره درخشان

1- اگر در خواب ستارگان درخشان آسمان را مشاهده کنید، نشانه‌ی آن است که از سلامتی کامل و خوشبختی برخوردار خواهید شد.

2- دیدن ستارگان کم‌فروغ یا سرخ در خواب، بیانگر روبه‌رو شدن با مشکلات و بدبختی است.

3- مشاهده‌ی شهابی که از کنار ستارگان عبور می‌کند، نشان‌دهنده‌ی راه یافتن غم و اندوه به زندگی شماست.

4- اگر در خواب ستارگان را به شکلی عجیب پدیدار و ناپدید شوند ببینید، بیانگر آن است که در آینده‌ای نزدیک تحولات و دگرگونی‌های شگفت‌انگیزی رخ خواهد داد.

5- دیدن سقوط ستاره‌ای و برخورد آن به شما در خواب، نشان‌دهنده‌ی وقوع مصیبتی در خانواده‌تان است.

6- اگر در خواب ستارگان را در حال چرخش به دور زمین ببینید، بیانگر رخ دادن واقعه‌ای خطرناک است.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب ستاره بر سه وجه تعبیر شده است، اعضای خانواده، پادشاهی و واقعه ترسناک که موجب غم و اندوه خواهد شد برای تعبیر خواب برای هر فرد بسته به شرایطی که دارد متفاوت است برای تعبیر خواب اختصاصی میتوانید در تعبیر خواب تلفنی پیام ارسال کنید.

پیشنهاد مطالعه

استخاره خوب یا بد| کامل ‌ترین استخاره فوری

تعبیر خواب موبایل| و دریافت پیام

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید