تعبیر خواب سبزه کاشتن|سبزه عید

1
256
تعبیر خواب سبزه کاشتن
تعبیر خواب سبزه کاشتن

تعبیر خواب سبزه اگر ببینید که زمینی دارید و در آن سبزه‌های فراوانی رشد کرده است، این نشانه‌ای از پاکی و تقواست. اما اگر ببینید که در زمینی گیاهان ناشناخته‌ای رشد کرده و شما با تعجب به آن‌ها نگاه می‌کنید و احساس می‌کنید آن زمین متعلق به شما است، این نشان از دین، ایمان و پرهیزگاری است.یونیکا تعبیر خواب سبزه کاشتن و سبزه عید را برای شما آماده کرده است.

تعبیر خواب سبزه از نظر معبران

معبران برای تعبیر خواب سبزه کاشتن و سبزه عید تعابیر مختلفی در نظر گرفته اند که در این بخش به تفسیر ان پرداخته شده است.

تعبیر خواب سبزه بن سيرين

سبزه در خواب دین باشد، خاصه در وقت آن. اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت، دلیل است بر ستر و پاکدینی او. اگر بیند که در آن زمین سبزه های ناشناخته بود، که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می‌کرد و دانست آب و زمین ملک او است این جمله، دلیل بر دین و دیانت و پرهیزکاری باشد.

اگر بیند در آن زمین سبزه ‌های  معروف بود، چون گندم و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال. اگر بیند سبزه تلخ و مجهول بود، تأویلش به خلاف این باشد. اگر بیند که سبزه معروف است و می‌خورد و به طعم شیرین است، دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال.

تعبیر خواب سبزه امام صادق

تعبیر خواب سبزه امام صادق

سبزه در خواب بر چهاروجه بود.
اول: راه اسلام.
دوم: دین.
سوم: اعتقاد پاک.
چهارم: ورع و پارسائی و پرهیزگاری.

تعبیر خواب سبزه گندم منوچهر مطیعی

تعبیر خواب سبزه گندم برای ما فرج و شادمانی و خرمی و خوشی است و چنانچه ببینیم سبزه را از زمین می‌کنیم و می‌خوریم و آن سبزه طعم و مزه خوبی دارد نعمت است و پول و همه چیزهایی که به زندگی، رنگ و حال و هوای دلپذیری می‌بخشند و جلوه و جلاي خوبتري مي‌دهند.

اگر سبزه گندم به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به نيّت شادماني و خوشي کاري مي‌کنيم که موجب غم و اندوه مي‌شود. کار خیری انجام مي‌دهيم که بدفرجام است. اگر سبزه گندم را بر زمين دیديم يا به زبان ديگر زميني دیديم پوشيده از سبزه و احساس کرديم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آينده‌ای خوب خواهيم داشت.

همین‌طور است اگر سبزه‌زار ببينيد که گياهان سبز و شناخته شده داشته باشد، اگر چه احساس کنيد ملک متعلق به شما نيست، علف خشکیده غم و اندوه است و اگر سبزه پژمرده و خشکي را از زمين برداريد به طوري که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمين بريزد نشان آن است که مالي را از دست مي‌دهيد يا هزينه مي‌کنيد.

سبزه گندم که به جای سبزی و خرمی زرد و پژمرده باشد، آینده‌ای است غم‌آلود و پُر از رنج و گرفتاری. اگر ببینید که مشتی علف زرد در دست دارید رنجوری و بیماری است و اگر علف زرد به کسی بدهید ستم می‌کنید. اگر سبزه یا سبزه‌زاری در خواب ببینید که احساس کنید خودتان کاشته‌اید نیکی و نیکوکاری است و اگر سبزه‌زاری باشد که احساس کنید دیگری کاشته و شما به نیت تفرج بر آن راه می‌روید بهر مندي است از  ديگران.

تعبیر خواب سبزه آنلی بیتون

تعبیر خواب سبزه گندم عید کاشتن
تعبیر خواب سبزه گندم عید کاشتن برای سفره 7 سین

1ـ دیدن سبزه در خواب، برای بازرگانان نشانة ترقي و پيشرفت در كار و زندگي است. برای اديبان و هنرپيشه‌ها، نشانة آن است كه شهرتمند خواهند شد. برای افراد جوان علامت مسافرت از راه درياست.

2ـ تعبیر خواب سبزه زرد و پلاسیده ، نشانة تحمل سختيهاي كم اهميت است .

3ـ اگر خواب ببينيد از چمنزاري مي گذريد و به جايي خشك و بي لطف قدم مي گذاريد ، علامت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد .

4ـ تعبیر خواب سبزه خشک ، نشانة بدبختي و اندوه است .

5ـ ديدن چمنزار سبز و دور از آفت ، نشانة خوشبختي و شادماني است .

تعبیر خواب سبزه خوردن

خوردن سبزه به خواب به وقت خود، دلیل بر زهد و ورع کند.

تعبیر خواب آنلاین یونیکا برای تعبیر رویاهای شما براساس حروف البفا آماده شده است برای تعبیر خواب خود با ما در تماس باشید.

تعبیر خواب تلفنی   

کانال تعبیر خواب ایتا 

استخاره آنلاین

تعبیر خواب سبزه خوردن محمدبن سیرین

دیدن سبزه، دلیل بر سلامتی بود. اگر بیند در میان سبزه زار است، دلیل بر نیکوئی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت بايد و سبزه زار را هر چند سبزتر و پاکیزه‌تر بیند و داند که ملک اوست، دلیل کند بر پاکی دین و ورع او. اگر بیند که سبزه زار زرد و پژمرده است، تأویلش به خلاف این بود. اگر دید سبزه زار ملک دیگران است، دلیل که او را صحبت با کسانی افتد که پارسا و با ورع باشند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که صحبت او با ناکس افتد.

محبوب‌ترین ها

تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب مشهد رفتن 

تعبیر خواب کاشتن سبزه عید

در خواب اگر ببینید که در روز عید سبزه‌ای کاشته‌اید، این ممکن است نشان‌دهنده شروع دوره جدیدی باشد. همانند سبزه که نمایانگر تولید جدید و زندگی است، این تعبیر خواب نشان می‌دهد که زندگی شما در حال تغییر و تحول است و احتمالاً بهتر از گذشته خواهد بود.

معانی دیگری که ممکن است به تعبیر خواب کاشتن سبزه عید نسبت داده شوند، شامل آزادی، فراخوانی شیطان، رواج نسل جدید، لذت‌بردن از زندگی و آرامش در آینده است. اگر در خواب ببینید که سبزه عیدی کاشته‌اید اما آن خشک شده است، این ممکن است نشان‌دهنده ناتوانی در تحقق خواسته‌ها یا پایان دوره‌ای دشوار در زندگی باشد.

از طرف دیگر، تعبیر خواب کاشتن سبزه عید نشان می‌دهد که شما دارای روحیه‌ی بسترنی و عمیقی هستید که می‌خواهید به دست‌آوری چیزی برسید و می‌توانید در زندگی خود شکوفا شوید. به این رویا پایبند باشید و آن را به یک هدف کامل برای زندگی خود تبدیل کنید، حتماً خواهید توانست زندگی بهتری داشته باشید و به جایگاهی بالاتری در جهان رشد خواهید کرد.

تعبیر خواب سبزه عید

تعبیر خواب سبزه عید
تعبیر خواب سبزه عید

در خواب‌ها، سبزه نماد فرج، شادمانی، خرمی و خوشی است. اگر در خواب ببینید که سبزه را از زمین می‌کنید و می‌خورید و طعم و مزه خوبی دارد، این نشان از نعمت، پول و همه چیزهایی که زندگی را رنگارنگ و دلپذیر می‌کنند، است. اما اگر سبزه تلخ و بدمزه باشد، این نشان از کاری که با نیت شادمانی و خوشی انجام داده‌اید ولی موجب غم و اندوه شده است.

اگر سبزه را بر زمین یا زمینی پوشیده از سبزه ببینید و احساس کنید که آن به شما تعلق دارد، این نشان از آینده‌ای خوب است. اما اگر سبزه زاری با گیاهان خشک و پژمرده دیدید، این نشان از غم و اندوه است.

اگر سبزه پژمرده را از زمین بردارید و در دستتان پوک شود، این نشان از از دست دادن مال یا هزینه کردن است. همچنین، سبزه زاری که زرد و پژمرده باشد، نشان‌دهنده آینده‌ای غم‌آلود و پر از رنج است.

اگر مشتی علف زرد در دست داشته باشید، این نشان از رنجوری و بیماری است. و اگر آن را به کسی بدهید، نشان از ستم است. همچنین، اگر در خواب سبزه یا سبزه زاری ببینید که احساس می‌کنید خودتان کاشته‌اید، نشان از نیکوکاری است. اما اگر به نیت تخریب بروید، نشان از ستمگری و فساد است.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب سبزه کاشتن در صورتی که فصل سبزه باشد و در خواب ببینید که سبزه را می‌خورید، تفسیر آن به زهد و پرهیزکاری اشاره دارد. همچنین، اگر در راهی که قدم می‌گذارید سبزه و گیاهان خوبی رشد کرده باشند، این نشان از دین و ایمان خوب و پاک شما است.

پیشنهاد مطالعه

تعبیر خواب غذا خوردن مرده

تعبیر خواب بوسیدن لب

تعبیر خواب کربلا رفتن

تعبیر خواب زنده شدن مرده

1 نظر

 1. سلام من مهسام
  یه خوابی دیدم که خیای برام سواله تعبیرش چیه
  خواب دیدم که یکی افتاده بود دنبالم و همش در حال فرار بودم و آدمای نزدیک بهم هرجوری کمک میکردن که بهم نرسه و منو نکشه .
  یه بار طرف با موتور و یه بار با ماشین افتاده بود دنبالم
  که تو خیابون بودم با یکی از فامیلام و این نمیدمنم کی بود ولی یجور رانندگی میکرد که هر کاری کنه بزنه به من بعد از فرار کردن رسیدم پیش یکی از دوستام و اون طرف دنبال من
  و دوستم افتاد
  بعد ما شروع به پرواز کردن کردیم و اون با موتور
  هر چی بیشتر میرفتیم میدیدیم دور برمون داره پر از دریا میشه تغریبا یه جای خیلی کوچیکی مونده بود و روز اون وایسادیم و بعدش یه در خیلی بزرگ که انگار بالاش به اسمون وصل بود دیدم که رفتم و با زور درشو یذره باز کردم و رفتیم داخل که از یه حیاط سر در اوردیم .
  بد مدتی که نفس گرفتیم یه نفر از اون در اومد تو و دیدم که یکی از بچه های مدرسمونه ولی به خاطر بوه ها دنبالمون نیوفتاد و همش بهمون لبخند ترسناکی میزد
  لطفا اینو معنی کنین برام مهمه

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید