تعبیر خواب باغ بعضی از معبران گفته‌اند: دیدن باغ در خواب سه تفسیر دارد: اول: نشانه‌ی خدمتکار سلطان. دوم: نشانه‌ی ثروتمند شدن زن. سوم: نشانه‌ی داشتن فرزندی که چشم خوشی را پر می‌کند. یونیکا تنها مرجع رسمی تعبیر خواب در ایران است.

تعبیر خواب باغ از نظر معبران

معبران باغ را در خواب به تعبیر زن می‌آورند. اگر در خواب یک باغ سبز، شاداب و خوشحال ببینیم، نشانه‌ی آن است که یک زن خوب، پاک و دارای فطانت در زندگی بیننده رویا خواهد آمد.

اما اگر بیننده رویا زنی در واقعیت دارد، به تعبیر آنها به فرزند اشاره می‌کند. در غیر اینصورت، نشانه‌ی ثروت و دارایی در دنیا و لذتی که از این جهان و نعمت‌های آن بهره می‌برد.

برای تعبیر اختصاصی خود وارد    تعبیر خواب تلفنی    لینک شوید.

 

تعبیر خواب باغ دانیال نبی(ع)

حضرت دانیال  می‌گوید: دیدن باغ در خواب زنی است. اگر ببیند باغ را آباد میکند، نشانه‌ای است که با زن خود رابطه برقرار کند.

اگر ببیند که باغ را آب می‌دهد و آن خشک نمی‌شود، به معنای این است که زنش از همسرش راضی خواهد بود.

اگر ببیند در خواب گل و ریحان می‌کاشت، نشانه‌ای است که فرزند شایسته‌ای خواهد داشت.

اگر ببیند در باغ شفتالو می‌کاشت، نشانه‌ای است که فرزندی را به دنیا خواهد آورد که به زودی علم و ادب را فرا خواهد گرفت.

اگر ببیند در باغ ریحان سبز و بوی بالا دارد و بوی آن به بیننده می‌رسد، نشانه‌ای است که فرزندی دلیر، دانا و باهوش خواهد داشت که بوی ریحان نشانه‌ای از هر فرزندی است.

اگر ببیند باغ خود را سبز و پربار می‌بیند و از میوه‌های درختان می‌خورد و با زن خود در کنار آن لذت می‌برد، نشانه این است که آن‌ها اهل بیت هستند.

اگر ببیند در باغی پربار بوده و از میوه‌های درختان می‌خورد، نشانه است که زنی ثروتمند خواهد بود و از او مال و نعمت خواهد یافت.

اگر ببیند که در فصل پاییز در باغی ناشناخته ایستاده و برگ‌ها از درختان می‌ریزند، نشانه است که غم و اندوه به او خواهد رسید.

اگر ببیند که در باغ کوچکی است و چمن و درختان و زنی زیبا او را صدا می‌کند، نشانه است که در آخرت بهشت و حورالعین خواهد یافت و دستاورد درجهٔ شهدا بدست آورد.

اگر ببیند باغی دارد و کسی به او میوه‌های آن باغ می‌دهد، نشانه است که زنی دارای ثروت خواهد داشت و از او مال خواهد برد.

اگر ببیند در باغ است و میوه‌ها از برگ‌های درخت بر او می‌افتند، نشانه است که با مردی نیکوکار دشمنی خواهد کرد و مغلوب او خواهد شد. اگر ببیند در باغ درختی را در آغوش می‌گیرد، نشانه‌ای است که نسل و فرزندانش زیاد خواهند شد.

تعبیر خواب باغ بزرگ و جوی آب

تعبیر خواب باغ حضرت یوسف

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب باغ، نشانه‌ای است از مال و ثروت و زیبایی. اگر در فصل بهار یا تابستان ببیند که باغ بهارانه و پراز میوه‌ها و گل‌ها و ریاحین باشد و آب در آن روان باشد و او در باغ بنشیند، نشانه است که مرگ او به شهادت ختم خواهد شد؛ زیرا این‌ها همه صفات بهشتند.

اگر در تابستان باغی ببیند که شهرت داشته و میوه‌های آن شیرین باشد و برگ‌های درختان از رویش خشک شده باشند، نشانه است که با پادشاه سخن خواهد گفت، در حالی که پادشاه از خواسته‌ها و حساب باقی می‌ماند.

اگر ببیند باغی در تابستان سبز با میوه و آب درآرد و باغ را به خاک بکشد و خراب کند، نشانه است که پادشاه آن سرزمین را بلایی بزرگ خواهد کرد یا به خاطر قدرتی بزرگ از قدرت پادشاه محروم خواهد شد.

اگر ببیند آتشی بیاید و درختان باغ را بسوزاند، نشانه است که مرگ برای پادشاه به صورت ناگهانی خواهد رسید.

اگر در خواب بیند که در باغ شترها هستند، نشانه است که پادشاه در جبهه دشمنان پیروز خواهد شد.

اگر در باغ گوسفندها را ببیند، نشانه است که از پادشاه ثروت و نعمت حاصل خواهد کرد و بزرگی و عظمت پادشاه را خواهد دید.

اگر بیند پرندگان در آن باغ هستند، نشانه است که ارتش پادشاه به وفاداری و پایبندی به عهد و قرارداد مشهور است، اگرچه کاملاً به آن‌ها اعتماد نداشته باشد.

اگر ببیند میوه‌ها را از آن باغ جمع می‌کند و به خانه می‌برد، نشانه است که به اندازهٔ توانایی خود، بهره‌وری خواهد کرد.

اگر ببیند در باغ مشغول به کاشت و کاویدن است، نشانه است که سود و بهره از پادشاه خواهد داشت، اما با سختی و زحمت همراه خواهد بود.

تعبیر خواب باغ لیلا برایت 

لیلا می‌گوید:  مشاهده یک باغ در خواب نشانه‌ای از آشنایی با افراد جدید است. اگر در خواب در باغی کار کنید، این نشانه‌ای از لحظات خوب است. اگر در خواب مالک یک باغ میوه باشید، این نشانه‌ای از به دست آوردن ثروت می‌باشد.

تعبیر خواب باغ میوه جابر مغربی

جابرمغربی می‌گوید:  منشأ باغ، در خواب، شغل مردان است. اگر در باغ سبز و خرمه‌ای را ببینند، این نشانه‌ای است که کارشان خوب و شغل آنان موفق خواهد بود.

اما اگر باغ خالی از سبزه و میوه باشد، به معنای این است که کار آن شخص بهبود خواهد یافت.

اگر باغی را خرم و آراسته ببینند و شخصی بگوید که این باغ متعلق به فلان شخص است و او از آن میوه می‌خورد، به معنای این است که او از طرف خداوند به قدری بهره مند خواهد شد.

اگر در فصل بهار یا تابستان باغی خراب و بی‌سبزه را ببینند، این به معنای ظلم و ستم سلطان به مردم است.

اگر ببینند که خودشان باغی تازه بنا کرده و درختانش را کاشته و میوه به ثمر رسیده است، این نشانه‌ای است که آن شخص ثروتمند خواهد شد و دارایی، نعمت و فرزندانی خواهد داشت.

اگر در آن باغ در فصل خود انگور ببیند، این نشانه‌ای است که ثروت و منزلتی به اندازه تلاش خودش خواهد یافت.

می‌گویند مردی پیش از سلیمان علیه السلام آمده و گفت: “ای پیامبر خدا، من در خواب باغی زیبا و پرمیوه دیدم و در آن باغ خوکی بزرگ نشسته بودند و به من گفتند که این خوکان میوه‌ها را با فرمان این خوک بزرگ می‌خورند.” سلیمان گفت: “این خوک بزرگ، پادشاه ظالم و ستمگر است و خوکان دیگر، افراد بیشماری هستند که به فرمان این پادشاه ظالم میوه‌ها را می‌خورند. آنان افراد بی‌انصاف و فریبکاری هستند که دین را به دنیا می‌فروشند و از عذاب الهی هیچ ترسی ندارند.”

تعبیر خواب باغ میوه امام  صادق(ع)

تعبیر خواب باغ امام جعفر صادق(ع)

حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند:  تعبیر خواب باغ به هفت روایت دارد.

اول: نمایش زن خوب.

دوم: نشانه‌ای برای داشتن فرزند نیکو.

سوم: نشانه‌ی روزگار خوش و زندگی لذت‌بخش.

چهارم: نمایانگر ثروت و دارایی.

پنجم: نشانه‌ی عزت و سربلندی.

ششم: نشانه‌ی شادی و خوشحالی.

هفتم: نشانه‌ی داشتن خدمتکار. دیدن باغ در خواب نشانه‌ی خوبیست مرد راستینی است.

اگر کسی ببیند که خودش را به عنوان باغبانی در باغ مشغول می‌بیند، این نشانه‌ی ثروتمند شدن زنی است و به شغل او مشغول می‌شود و با او مهربانی و همدلی می‌کند.

علامه مجلسی ( ره) می‌گوید:  بارها در خواب به باغی سبز رفته‌ایم و معرفتی بدست آورده‌ایم.

 

تعبیرخواب باغ سرسبز برای دختر مجرد آنلی بیتون 

۱️⃣  دیدن باغی پر از گل و درختان سبز در خواب نشانه‌ای از آرامش ذهنی و آسایش است.

۲️⃣  دیدن سبزیجات در باغ نشانه‌ای از از دست دادن ثروت و آبرو است. اگر یک زن چنین خوابی ببیند، نشانه‌ای از شادی و شهرت در خانواده‌اش خواهد بود.

۳️⃣  اگر یک دختر در خواب با نامزدش در باغی پر از بوته‌های گل و گیاه قدم بگذارد، نشانه‌ای از شادمانی و به دست آوردن ثروت می‌باشد.

تعبیر خواب باغ سرسبز برای زن بیوه

قدم زدن و دیدن باغ، نشانه‌ی زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن قابل تحقق نیست.

اگر از یک باغ سبز و خوشحال بیرون آمده و با حسرت به پشت سر خود نگریستید، این بدان معنی است که از یک زن با این ویژگی‌ها که در زندگی شما حضور دارد، دور می‌شوید.

اگر ببینید که یک باغ رودخانه‌ای وارد آن می‌شود، اما آب آن رودخانه آلوده به گل است، این ممکن است به عواملی شناخته شده یا ناشناخته منجر شده و باعث تلخی و ناراحتی در ذهن شما می‌شود.

تعبیرخواب باغ سرسبز برای دختر مجرد
تعبیرخواب باغ سرسبز برای دختر مجرد

 تعبیر خواب باغ گل

تعبیر خواب باغ بهشت: فرصتی بسیار مناسب برای دنبال کردن نقشه‌هایتان است.

تعبیر خواب باغ گل: امور مالی شما به خوبی پیش خواهند رفت.

یک باغ نامرتب: یک خطر و راز مخفی شده است.

باغ همسایه: شادباش و خوش‌بختی.

تعبیر خواب باغ یک دوست: شروعی نامطلوب.

تعبیر خواب باغ انگور

باغ یکی از اعضای خانواده: موفقیت در پیش ولی شرایط فعلی خوب نیست.

تعبیر خواب باغ انگور زیبا: ثروت شما افزایش خواهد یافت.

تعبیر خواب باغ عریان: نزدیکی مرگ.

نگهداری یک باغ انگور : پول.

یک باغ به هم ریخته و کثیف: فلاکت و بی‌پولی.

قدم زدن در یک باغ: شادی.

تعبیر خواب باغ پر از درخت: خوشبختی.

یک باغ با گلهای زیبا: ازدواج سریع.

خلاصه تعبیر

تعبیر خواب باغ در اکثر کتب به زن زیبا و خرمی ونشاط در زندگی تعبیر شده است.داشتن یک بتغ نشانه به دست آوردن نشاط در زندگی است ولیکن با توجه به شرایط خواب تعبیر فراوانی دارد برای تعبیر  خواب‌هایتان با صفحه رسمی تعبیر خواب یونیکا در ایتا در ارتباط باشید.

 

مقالات مرتبط

استخاره دستی واقعی فقط همین جا!!

تعبیر خواب ماه

تعبیر خواب حرف زدن با مرده

تعبیر خواب گرفتن چیزی از مرده

1 نظر

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید