تعبیر خواب آتش در خواب نشانه‌ای از فتنه، رنج و درد و ستم است اگر در خواب ببنید که در آتش افتادید مورد ظلم و ستم قرار خواهید گرفت. اگر ببنید کسی در آتش میسوزد نشانه فتنه اوست. یونیکا را برای درک کامل تعبیر خواب آتش همراهی کنید.

تعبیر خواب آتش دانیال نبی

اگه در خواب آتشی بدون دود ببینید،تعبیرش نزدیک شدن به پادشاهی است که کار و مشکل اش را حل خواهد کرد، اگر ببیند کسی او را در آتش انداخته و میسوزد. پادشاهی بر وی ستم خواهد کرد اما سریعا خلاص خواهد شد و بشارت و نیکوئی می‌یابد.

اگر ببیند که آتش او را نمی سوزاند:دلیل آن است که روی به کراهت آورد و سفری در پیش بگیرد. اگر آتشی با شعله و سوز ببیند:دچار بیماری و تب میشود. اگر ببیند که آتش اندام اورا بسوزاند: به او سختی و رنج و زبان خواهد رسید

اگر ببیند که آتش درمنزل او افتاده است و تمام بدنش میسوزد و شعله هم میکشد ولی او نترسیده است: او به بیماری سخت دچار شود که دلیل آن سختی و مشقت فراوان است

اگر ببیند که مقداری از آتش را در بر گرفت:دلیل بر بدست آوردن مال حرام است، اگر آتش با دود ببیند: به قدر مال حرامی که کسب کرده دچار بیماری و زیان شود، اگر از آتش گرمای به او رسید دلیل بر غیبت کردن دیگران در مورد اوست

تعبیر خواب آتش |تعبیر کامل و جامع دیدن آتش در خواب
تعبیر خواب آتش |تعبیر کامل و جامع دیدن آتش در خواب

 تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

اگر ببیند که شعله‌ی آتش به سوی خانه هدف می‌گیرد، دلیل می‌یابد که در میان مردم، دشمنی و عداوت به وجود آورده است.

اگر بازرگانی ببیند که آتش در دکان و کالایش افتاده است، دلیل می‌یابد که باید کالایش را بفروشد یا به قیمتی کمتر از ارزشش فروخته و به هیچ کس شفقت نکند.اگر آتش در خانه‌ی کسی افتاده باشد، دلیل می‌یابد که آن کس ممکن است در جنگ، فتنه یا تحت سلطه‌ی ستمگری قرار گیرد.

اگر ببیند که آتش خانه‌اش را سوزانده است، دلیل می‌یابد که ممکن است با کسی از خانواده‌اش دشمنی و خصومت پیدا کند یا به دلیل از دست دادن مال، افسرده شود. اگر کسی آتشی عظیم در زمین ببیند، دلیل می‌یابد که ممکن است در آن منطقه، فتنه و جنگ به وقوع بپیوندد.

اگر چیزی سوخته باشد، دلیل می‌یابد که ممکن است به دلیل یک اختلافی با زنی، دچار خصومت شده باشد. اگر ببیند که آتش در یک شهر، محله یا سرایی افتاده و همه‌ی چیزها را سوزانده است، دلیل می‌یابد که در آن منطقه، جنگ و کشمکش وجود داشته است یا بیماری‌ای صعب العلاج به انتشار رسیده است.

اگر ببیند که آتش تنها برخی از چیزها را در خانه سوزانده و برخی دیگر را نه، دلیل می‌یابد که در آن منطقه، جنگ و کشمکش ایجاد شده است.اگر آتش نور و شعله‌ای نداشته باشد، دلیل می‌یابد که ممکن است به دلیل یک بیماری صعب العلاج رخ داده باشد.

اگر آتش همراه با دود باشد، دلیل می‌یابد که ترس و بیم در آن منطقه حاکم است. اگر ببیند که آتش از آسمان به سوی زمین می‌افتد و یک شهر، محله یا سرایی را سوزانده، دلیل می‌یابد که فتنه و بلا در آن منطقه وقوع پیوسته است.

اگر ببیند که آتش شدیدی همراه با نور و شعله‌ی قوی دارد و به جایی می‌افتد، اما گزندی صادر نمی‌کند، دلیل می‌یابد که در میان افراد آن منطقه، خصومت و گفتگوهای نامناسبی وجود دارد.

اگر ببیند که آتش از زیر زمین به سوی آسمان می‌پرد و افراد آن منطقه یا دوستانش به دلیل دروغ و توطئه، حمله‌ی ناعادلانه‌ای به او شروع کرده‌اند، دلیل می‌یابد که باید به دفاع از خود بپردازد.

اگر ببیند که آتش به خانه می‌افتد و گزندی صادر نمی‌کند، دلیل می‌یابد که ممکن است این اتفاق به دردش خورده و به نفعش باشد و در صورتی که فقیر باشد، او را توانگر کند. اگه دوست داری به شکل کامل اختصاصی خواب که دیدی تعبیر بشه، میتوونی اینجا پیام بذاری تا تعبیر واست ارسال کنیم.

میتوونی عضو کانال تعبیر خواب تلگرام و پیج اینستاگرام ما باشی و خوابی که دیدی رو ارسال کنی تا توسط تیم واست تعبیر بشه

تعبیر خواب آتش سوزی

اگر کسی شاهد بارش آتش از آسمان باشد و همراه با آن بلا، فتنه و خونریزی نیز باشد، دلیل آن از جانب پادشاهان است. در صورتی که آتش از آسمان بیاید و چیزی را که از آن شخص است بسوزاند، نشان دهنده قبول طاعات او در نزد خداوند متعال است. اما اگر آتشی از آسمان بیاید و کسی را نسوزاند، این نشانه‌ی ترس از عذاب الهی در قلب شخص است.

در اینجا، اسماعیل بن اشعث بیان می کند که اگر افرادی آتشی بزرگ را به دور خود ببینند، باید سعی کنند به حکمرانی بزرگی نزدیک شوند.اگر بر آتشی چیزی بریزند، نشان دهنده پایان شغل و کار آنان است.

در صورتی که آتشی از آسمان بیاید و نبات زمین را بسوزاند، نشان دهنده‌ی مرگ و فاجعه در آن منطقه است. همچنین، اگر آتش به قبّه یا مناره‌ای برخورد کند و آن را بسوزاند، نشان دهنده‌ی نابودی حاکم آن منطقه است.

تعبیر خواب آتش امام صادق

امام جعفر صادق در ادامه بیان می کند که اگر شخصی پاره های آتشی را می خورد، نشانه‌ی خوردن مال یتیمان است.

اگر آتش از دهان شخصی بیرون بیاید، نشانه‌ی دروغ و بهتان بودن ویست.

همچنین، اگر آتشی سوزنده از هر جایی روی شخصی بگیرد، نشانه‌ی دخالت وی در میان رعیت و مردمان پادشاهی است. اگر آتش در پهلوی شخصی افروخته بشود امّا به وی آسیبی نرساند، نشانه‌ی خیر و برکتی است که برای او خواهد آمد.اگر آتش عظیمی سوخته شود، نشانه‌ی جنگ و فتنه در منطقه است.

در صورتی که شخصی ببیند آتشی در مردم می زند، نشانه‌ی پیروزی و نصرت بر دشمنان است.اما اگر آتشی شخص را سوزانده و هیچ نوری به همراه نداشته باشد، نشانه‌ی ظهور فرزندی است که مردم برای حکمرانی بر آنان انتخاب خواهند کرد.

در صورت دیدن آتش در میدان جنگ، اگر آتش به صورت شعله ور بود، این نشانه بیماری‌های خطرناکی همچون طاعون و سکته قلبی است.اما اگر آتش با دود پوشیده بود، این نشانه ترس و وحشت از حکومت پادشاه است.

اگر در بازار آتش را ببینید، این نشانه بی‌انصافی و دروغگویی مردم بازار است که در تجارت نسبت به همدیگر بی‌انصافی می‌کنند.اگر در دریای آتش ببینید، نشانه مصادره کردن وظیفه و کار از طرف پادشاه و ظلم به مردم می‌باشد.

اگر در مسیر شما آتش را ببینید، نشانه بی‌دینی است.اگر به لباس کسی آتش بزند، این نشانه ترس و اضطراب آن شخص است.وقتی که در خودتان آتش را می‌بینید، این نشانه رنج و عذاب شماست.

 

تعبیر خواب تلفنی

تعبیر خواب آتش امام جعفر صادق
تعبیر خواب آتش امام جعفر صادق

تعبیر خواب آتش گرفتن لباس

به طور کلی، آتش به عنوان یک نشانه خطر، هشدار دهنده از مسائل مختلفی است. در برخی از باورهای قدیمی، آتش به عنوان نمادی از قدرت و تفوق شناخته شده است. اما در موارد دیگر، آتش نشانه‌ای از بدبختی و ستم بر مردم است.

در خواب، دیدن آتش در لباس دارید می‌تواند نشانه موارد مختلفی باشد. به عنوان مثال، اگر در خواب آتش را برای روشنایی روشن کرده یا به سبب افروختن آتش تمام اتاق روشن شده است، این نشانه جستجو و کنجکاوی است که می‌تواند به معنای به دنبال دانش و هشیاری بودن باشد.

اگر در خواب لباس شما به آتش می‌اندازند و سوزانده می‌شود، این نشانه زیان و صدمه‌ای است که به شما وارد می‌شود. همچنین، اگر دست شما در خواب سوخت و آسیب دید، این نشانه آسیب و صدمه به یکی از اعضای بدن شماست.

اگر در خواب در کنار آتش نشسته و حرارت آتش شما را به گرمای بسیار بالایی می‌کشاند، این نشانه بدبینی و انتقاد دیگران نسبت به شما است.

در فلسفه قدیمی، آتش به عنوان نمادی از تقوا و پاکی شناخته می‌شد. به عنوان مثال، در فرهنگ یونان باستان، آتش به عنوان نمادی از خدایی به نام هِستیا شناخته می‌شد که مردم معتقد بودند زمین، آب و آتش از او به دست می‌آید. همچنین، در فرهنگ هندو، آتش به عنوان شرارت و امور دنیوی مشهور است که می‌توانند با دعا و انجام کارهای صالحانه شکسته شوند.

  تعبیر خواب آتش حضرت یوسف 

یوسف نبی علیه السلام در این حدیث، می‌گوید که دیدن آتش فتنه است و دیدن سوختن آتش مصیبت بزرگی است. اما دیدن در میان آتش بینه‌باشد و دیدن خانه‌ای که سوخته و یا در آتش افتاده پیامدهای منفی دارد.

در دیگر تفسیرهای خواب‌های مرتبط با آتش، اگر در خواب آتش را ببینید و در آن نسوزید، نشانه‌ی خوشبختی و سعادت است. همچنین، اگر در خواب خانه‌ی شما در آتش سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی خوب به شما خواهد رسید.

همچنین، در کتاب سرزمین رویاها، تفسیرهای دیگری نیز برای دیدن آتش و موقعیت‌های مختلفی که می‌توانید در آن دیده شوید، آمده است. به عنوان مثال، دیدن یک آتش با شعله‌های خوب به شما پیامدهای خوبی خواهد داشت و دیدن دود بدون آتش نشانه‌ی مصیبتی است که پیش رو دارید.

تعبیر خواب جرقه آتش

منوچهر مطیعی تهرانی درباره خواب دیدن جرقه می‌گوید که اگر تند و شدید نباشد، خوب است. این خواب هیچ اشکالی ندارد که در آن از دور یا نزدیک جرقه دیده شود یا از چیزی ناشناخته جرقه بزند. زیرا در این خواب، نور و امید و روشنایی به همراه دارد.

اما اگر جرقه تند و شدید باشد و حالت انفجار پیدا کند، تعبیر دیگری را می‌طلبد. همچنین، اگر جرقه به همراه برق زدن باشد، معمولاً خوب است. اما در صورتی که جرقه در چیزی گیر کند و آتشی بوجود آورده و شعله‌ی بلندی ایجاد کند، خواب دیدنش بد است. زیرا در این صورت، شعله سوزاننده و ویرانگری را نشان می‌دهد

تعبیر خواب آتش |تعبیر کامل و جامع دیدن آتش در خواب
تعبیر خواب آتش |تعبیر کامل و جامع دیدن آتش در خواب

تعبیر خواب آتش بدون دود

با دیدن آتش بی دود، نشان دهنده فروغ قوت و با دیدن آتش با دود، نشان دهنده پادشاه ستمگر و غم و اندوه و زیان است.

اگر در خواب ببینید آتش برای گرم کردن چیزی بالا می‌آید، نشان دهنده طلب کردن چیزی هستید که از آن منفعت ببرید. اما اگر آتش بی فایده برافروخته شود، نشان دهنده بی سبب جنگ و خصومت است.

همچنین، اگر آتش برای بریان کردن چیزی برافروخته شود، دلیل آن ممکن است این باشد که به دلیل غیبت مردمان، کاری را پیش‌گیری کنید تا حال کسی را طلب کنید.

اما اگر خودتان بریان بخورید، نشان دهنده این است که روزی به شما خواهد رسید ولی با غم و اندوه. به تعبیر جابر مغربی،

اگر در خواب بینید که در بیابان آتشی برافروخته شده است و مردمان از نور آن آتش بهره‌مند می‌شوند و به موضع و مقام خود می‌روند، دلیل آن ممکن است علم و حکمت شما باشد و مردم را به راه راست هدایت کنید. همچنین، اگر آتشی برای سوزاندن موضعی برافروخته شود، دلیل آن ممکن است عدم صداقت در خرید و فروش و حرام بودن مال شما

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه دیگران

محمد بن سیرین در تعبیر خواب می‌گوید که اگر شخصی در خواب روشنایی آتش ببیند و به آنجا بروید، این نشان دهنده‌ی این است که شخص مورد نظر می‌تواند به راحتی به مسیر خود ادامه دهد و باید به مسائل زاهدی تمرکز کند.

اگر شخص روشنایی را در جایی ثابت ببیند، این نشانگر این است که دولت و ثروتی در آینده برای او پیش‌بینی می‌شود.

اگر شخص چشم‌انداز گسترده‌ای از آتش ببیند، این نشانگر این است که در آن منطقه حضوری قدرتمند و مهم وجود دارد.

اگر شخص یک آتش را در خانه خود ببیند و خانه‌اش نیز روشن باشد، این نشانگر این است که او در آینده به موفقیت و ثروت خواهد رسید. اما اگر شخص ببیند که آتش خاموش شده است، این نشانگر مشکلات و دردسرهای خانوادگی است.

تعبیر خواب شراره‌ی آتش

به معنای سخن بد است که به فردی رسیده و اگر در خواب شخصی ببیند که شراره‌های آتش بزرگ و درخشنده‌ای دارد، این نشان‌دهنده‌ی عذاب و دردی است که خداوند به او خواهد داد یا ممکن است به موقعیتی منجر شود که باعث رنجش شود.

همچنین، اگر شخص ببیند که شراره‌های آتش در جمع مردمانی رخ می‌دهد، ممکن است نشان‌دهنده‌ی نزاع، خصومت و صحبت‌های ناپسند باشد. در حالی که اگر شخص ببیند که در حال پختن چیزی بر روی آتش است و خودش هم از آن می‌خورد، ممکن است به اشاره‌ی به سخن‌های خوش و لذیذ باشد.

در ادامه، امام جعفر صادق نیز به دسته‌بندی تعبیر خواب شراره‌ی آتش پرداخته‌اند و برای دیدن آتش در خواب بیست و پنج معنای مختلف نیز ذکر شده است که از فتنه، کارزار، فساد، تعب، خصومت، سخن‌های ناپسند، منع از کام و مراد، خشم پادشاه، عقوبت، نفاق، بیراهی، علم و حکمت، راه هدایت، مصیبت، ترس و بیم، سوختن، خدمت پادشاه، طاعون، سرسام، آبله، گشایش کارها، فضیلت، مال حرام، روزی و منفعت می‌توان نام برد.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب اتش در خواب نشانهآی از نزدیک شدن مشکلات در زندگی است اگر در خواب ببنید که شخصی به سمت شما آتش پرتاب میکند نشانه اینست که مورد تهمت قرار خواهید گرفت اگر ببنید اتش در خانه دارید نشانه فتنه زتان است.

پیشنهاد مطالعه

استخاره آنلاین

استخاره با قرآن

 

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید