تعبیر خواب آب از نظر معبران و موضوعات مختلف، که  کامل ترین و جامع‌ترین تعابیر  ممکن را برای مطالعه تدوین شده است.مقالات تعبیر خواب یونیکا مرجعی مطمئن برای تفسیر رویاهای شما است اگر به هر دلیلی نتوانستید تفسیر رویای خود را بیابید در صفحه  تعبیر خواب تلفنی  برای ما خواب خود را ارسال کنید تا به سرعت برایتان تعبیر شود. همچنین میتوانید در صفحات مجازی ما را دنبال کنید.

تعبیر خواب آب از نظر معبران و موضوعات مختلف

دیدن آب در خواب تعابیر زیادی دارد که معبران مختلف با توجه به موضوعات مختلفی که ممکن است در تفسیر خوابها موثر است تعابیر مختلفی را در نطر گرفتند در ادامه مقاله کامل ترین تعابیر خواب را برای شما در نظر گرفته شده است.

تعبیر خواب آب حضرت یوسف

اگر در خواب بینایی داشت که در خانه‌ای که آب ریخته بود وارد شد، دلیل می‌دهد که شخص غمگین و متفکر می‌شود.

تعبیر خواب آب ریختن بر روی زمین، نشانه اشتباه است.

حضرت یوسف می‌گوید: اگر آب پاک بر شخصی ریخته شود، دلیل می‌دهد که از آن فرد خیر و منفعتی برای او رخ داده است. اما اگر آب تیره باشد، به این معنی است.

اگر آب روی زمین ریخته شده و جمع شده باشد به نحوی که نتوانید بدون آلودگی از آن عبور کنید، نشانه این است که به طور ناخواسته در یک کار وارد می‌شوید.

اگر در حالت خواب اکراه داشته باشید و نخواستید از آنجا عبور کنید، به معنایی کاری برای شما رخ می‌دهد که مطلوب شما نیست و دشوار است، اما اگر با اشتیاق بخواهید از آنجا عبور کنید، کاری سرگرم‌کننده سر راهتان قرار می‌گیرد که در پایان بی‌ضرر یا کم‌ضرر است.

تعبیر خواب آب معدنی

لیلا برایت می‌گوید:

تعبیر خواب آب معدنی در خواب نشانه‌ی اوقات سالم و خوش است. همچنین، نوشیدن آب معدنی گازدار نشانه‌ی عدم توانایی در رها کردن چیزهای دلربا، زیبا و چشمگیر است.

آنلی بیتون می‌گوید:

تعبیر خواب خواب آب معدنی می‌نوشید، این نشانه‌ی بخت یار شما خواهد بود و فرصت‌های فوق‌العاده خوب و باارزشی در زندگی به شما دست خواهد داد.

تعبیر خواب آب متعفن

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

تعبیر خواب آب متعفن و تیرگی آن نشانه‌ی بیماری است.

لوک اویتنهاو می‌گوید: آب گل آلود نشانه‌ی ضرر است.

تعبیر خواب آب لجن

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

تعبیر خواب آب لجن آلود نشانه‌ی ابتلا است. ابتلا به مسائلی که دست و پاگیر هستند و زحمت و گرفتاری را به همراه دارند و آرامش را از انسان می‌گیرند. موج ستمی است که شما را نگران و غمگین می‌کند، اما اگر موجی برخاسته و شما را به ساحل یا پایابی برساند، پس از چند زمان تحمل ناراحتی به نجات و آرامش می‌رسید.

تعبیر خواب آب گل آلود

آنلی بیتون می‌گوید:

تعبیر خواب آب گل آلود در خواب نشانه‌ای است که لذت بردن از زندگی جای خود را به نومیدی از زندگی خواهد داد.

اگر در خواب در آبی گل آلود افتاده‌اید، این نشانه‌ای است که از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد.

تعبیر خواب نوشیدن آب گل آلود در خواب نشانه‌ی ابتلا به بیماری است.

 

تعبیر خواب آب گرم

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که آب گرم همی ریختند و شما اطلاعی ندارید، این نشانه‌ی بیماری یا غم سختی است که به شما خواهد رسید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

تعبیر خواب آب گرم: نشانه‌ی بیماری است.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید

اگر در خواب ببینید که کسی آب گرم روی شما پاشید یا ریخت و آن آب کثیف و آلوده است، این نشانه‌ی بیماری است.

اگر دیدید که شما آب گرم ریختید روی کسی، اگر او شخصی آشنا باشد، به او ستم خواهید کرد یا به یکی از بستگان بلا فصل خود آسیب وارد می‌کنید.

اما اگر آن شخص ناشناس باشد، نیت بدی در شما پیدا می‌شود که بهتر است پرهیز کنید و در روزهای آینده اقدامی نکنید که مردم بدان رسید.

محمد بن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آب گرم خوردن، به بیماری دچار خواهید شد.

تعبیر خواب آب شور

 

محمد بن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آب شور بسیار می‌خورید، این نشانه‌ی عمر کوتاه و معشیت بد است.

تعبیر خواب آب زلال امام صادق

 

تعبیر خواب آب زلال
تعبیر خواب آب زلال

بسیار شده که در خواب آب زلال دیده‌ایم و به دانشی رسیده‌ایم.

تعبیر خواب آب زلال روشن و روان، شفافیت است. این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و می‌توان از آن به عنوان یک آئینه استفاده کرد. همچنین نشان می‌دهد که فرد خواب بر سردرگمی و مشکلات غرق نشده است.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

بهترین نوع آب در خواب،(باران) آب روشن، صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه‌های کف جوی یا رودخانه را دیده شود. آب جوی بهتر از آب راکد در حوضچه یا استخر است، زیرا جریان روشن آب، جریان روشن زندگی فرد خواب را نشان می‌دهد. آب صاف و روشن همانطور که گفته شد، نشانگر عیش، شادمانی و عمر دراز است.

یوسف نبی (علیه السلام) می‌گوید: تعبیر خواب آب روشن نشانه دولت است.

لیلا برایت می‌گوید: تعبیر خواب آب  زلال و پاک، نشانگر موفقیت و پیروزی شما است.

آنلی بیتون می‌گوید:

تعبیر آب زلال در خواب، علامت آن است که با شادمانی به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت.

تعبیر خواب نوشیدن آب زلال، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب آب خروشان

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

تعبیر خواب آب مانند رودخانه، نهر خروشان یا سیلابی که در مسیر خاصی جاری است عبور کنید و به ساحل آرامی برسید، نشانه‌ای است که از همه ترس‌ها و هراس‌هایتان آزاد شده‌اید.

بر اساس لوک اویتنهاو، تعبیر خواب آب که از زمین جوشیده می‌شود نشانه‌ای از خوشحالی غیرمنتظره است.

 

تعبیر خواب آب جوش

با توجه به لوک اویتنهاو، تعبیر خواب آب جوش در تعبیر خواب دارای مفهوم دعوا و دشمنی است.

منوچهر مطیعی تهرانی بیان می‌کند که جوشیدن آب نشانگر فتنه‌انگیزی است و دیدن سماور پر از آب جوش به معنای داشتن همسر بدخلق و خشمگین است.

 تعبیر خواب آب بازی

آنلی بیتون توضیح می‌دهد:

۱- اگر در رؤیا خود را مشغول آب‌بازی با دیگران ببینید، به معنای علاقه ناگهانی شما به مسائل عاشقانه است.

۲- اگر در خواب ببینید کسی آب بر سر شما می‌پاشد، نشانه‌ای است که به معشوق خود خواهید رسید.

تعبیر خواب غرق شدن (فرورفتن در آب)

حضرت امام جعفر صادق فرمود:

در تعبیر خواب غرق شدن، فرورفتن و غوطه و آب خوردن  به چندین معنا تعبیر می‌شود:

نشانه‌ای برای اطمینان و قطعیت است.

نماد قدرت و توانایی است.

نشانگر رویارویی با کارهای سخت و دشوار است.

ممکن است نشاندهنده دوستی و صمیمیت با شخصی خاص باشد.

القاب و موقعیت‌های مهم در شهر یا سازمان می‌تواند در این تعبیر نقش داشته

تعبیر خواب غرق شدن
تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب آب سیاه و کدر

تام چت ویندرا می‌گوید:

تعبیر خواب جوی آب سیاه و تیره و عمیق است، این نشانه‌ای است که شما قدرت‌های روحی قوی دارید و می‌توانید از آن‌ها به خوبی بهره‌برده و استفاده کنید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

تعبیر خواب آب کدر:

نشانگر ضرورت پاکسازی روحی است، ممکن است روح و ذهن شما به پاکسازی از عوامل مضر و منفی مانند وسوسه‌ها، نگرانی‌ها و انواع استرس‌ها نیاز داشته باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در سال فراوانی آب ببینید و در خانه شما آب تیره ایستاده باشد، این نشانه‌ای است که سالی سخت و دشوار در پیش روی شماست.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

تعبیر خواب آب سیاه، راکد و تیره نماد اندوه و غصه است.

محمد بن سیرین می‌گوید:

تعبیرخواب آب تیره ببینید و آن را می‌خورید، این نشانه‌ای است که در بزرگی، ثروت و نعمت به همراه رنج و سختی، همراه با ترس و وحشت خواهید داشت.

حضرت دانیال می‌گوید:

تعبیر خواب آب تیره به روی خود ببیند، این نشانگر این است که شخصی که این آب را بر روی او ریخته است، بدی و آسیب به او خواهد رساند.

یوسف نبی (علیه السلام) می‌گوید:

تعبیر خواب آب سیاه و تیره  نشانه‌ای است برای احساس غم و اندوه.

دیدن آب تیره در خواب نشانه‌ای است برای فساد و ناپایداری.

تعبیر خواب آب تیره در خواب نشانه‌ای است برای ظلم و ستم در جهان.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خواب آب را تیره و ناخوش بینید، احساس غم و اندوه سخت‌تر خواهد بود.

لیلا برایت می‌گوید:

تعبیر خواب آب کثیف و کدر هم نشانه‌ای است برای روابط مشکوک و نامطمئن.

تعبیر خواب افتادن در آب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب افتادن در آب، این نشانه‌ی رنج و غم در زندگی شما خواهد بود.

لوک اویتنهاو می‌گوید: تعبیر خواب افتادن در آب نشانه‌ی رنج است.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب در آب روان و خروشان غوطه ور می‌شوید و با زور دست و پا می‌زنید، احتمالاً هیچ ضرری به شما وارد نمی‌شود، اما تمام انرژی شما را می‌گیرد.

چکیده تعبیر

تعبیر خواب آب نعابیر فراوانی دارد که هر خواب با توجه به جزییات و شرایطی که دارد تفسیر متفاوتی دارد برای تعبیر خواب آب حتما باید کیفیت آب در نظر گرفته شود.برای تعبیر اختصاصی خوابهای خود با ما در کانال تعبیر خواب ایتا همراه باشید.

پیشنهاد مطالعه

تعبیر خواب مرگ

تعبیر خواب کبوتر

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید